Zdroje znečištění ovzduší

Spalovací zdroje – výtopny a kotelny závodů

K hlavním zdrojům znečištění patří především lokální topeniště a v menší míře výtopny a kotelny závodů. Větší firmy, jako například Jitona Prachatice, používaly jako topné médium severočeské tříděné hnědé uhlí ořech (obsah síry kolem 1,0 hm. %). Postupně však v průběhu 90. let docházelo ve městě k redukci počtu kotlů s následným přechodem na používání zemního plynu. Černé uhlí (s obsahem síry kolem 0,3 hm. %) je spalováno v současné době jen v malém počtu menších provozů a jeho "příspěvek" ke globálnímu znečištění ovzduší není tedy výrazný. Od roku 1990 také probíhá postupná plynofikace domácností okresního města a v současné době je již plynofikována většina plochy města.

Spalovací zdroje – lokální topeniště

V lokálních topeništích na uhlí, a to zvláště v přechodném období, dochází k nedokonalému spalování. Topeniště nejsou vybavena žádným odlučovacím zařízením a komíny jsou tak nízké, že neumožňují rozptyl unikajících škodlivin. Je třeba si také uvědomit, že v těchto topeništích dochází k nekontrolovanému spalování nejrůznějších odpadů včetně plastů. To jsou důvody vedoucí k tomu, že tato lokální topeniště se významným způsobem podílejí na znečišťování ovzduší nejen tradičními škodlivinami, jako jsou oxidy síry a dusíku, ale také prachem, na který jsou vázány další škodliviny včetně kovů, a organickými látkami včetně karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Spalovací zdroje – mobilní zdroje

Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší je také stále rostoucí automobilová doprava podílející se výrazně především na emisích oxidů dusíku.