Výsledky měření

Pokud jde o konkrétní situaci týkající se kvality ovzduší Prachatic, lze zjištěné poznatky shrnout do následujících bodů:

Průběh koncetrací škodlivin během dne

Sledujeme-li průběh koncentrací jednotlivých škodlivin během dne, vidíme, že vyšší koncentrace, jak v typickém zimním, tak i letním dnu, prakticky odpovídají období tzv. ranní a odpolední "špičky", kdy je ve městě jasně pozorovatelný větší pohyb osob, hustší doprava i další činnosti.

Letní den
Koncentrace škodlivin
Zimní den
Koncentrace škodlivin

Koncentrace oxidů dusíku

Bližším pohledem na denní průběh koncentrací NO, NO2 a NOx v zimním dnu se potvrzuje domněnka, že forma NO je produkována jako primární při spalovacích procesech. Koncentrace formy NO2 (vzniká jako sekundární z formy NO oxidačními procesy, zejména pomocí přízemního ozónu) se pak zvyšuje s rostoucí dopravou v době "špičky" a se vzrůstající koncentrací NO3 v době silného slunečního záření přes den. Forma NO má převahu pouze v časných ranních hodinách, kdy ještě nedochází k její oxidaci. K překročení jak nejvyšší přípustné půlhodinové koncentrace, tak i nejvyšší přípustné průměrné denní koncentrace dojde jen v několika málo dnech v roce. Toto je v prachatickém ovzduší prakticky jediný případ, kdy vůbec dochází k překročení přípustných limitů.

 Koncentrace dusíku

Koncentrace SO2

Průměrné půlhodinové i denní koncentrace SO2 v lednu 1998 jsou i v "nejhorších" dnech zhruba pětinové oproti povoleným limitům Ihk a Ihd.

 Koncentrace SO2

Přízemní ozón

Přízemní ozón Oproti jiným škodlivinám, koncentrace přízemního ozónu naopak stoupají v letním období v souvislosti s déle trvajícím a vyšším slunečním zářením. K překročení nejvyšší doporučené hodinové koncentrace však nedochází.

Porovnání SO2 a NOx 

Graf průměrných měsíčních koncentrací SO2 v průběhu let 1991 až 2002 vykazuje též nárůsty v zimních měsících (topná sezóna) a, na rozdíl od NOx, má klesající trend znázorněný graficky proloženou statisticky zjištěnou spojnicí trendu, což v podstatě koresponduje s postupnou plynofikací města a tím i ubýváním spalování tuhých paliv obsahujících síru.

 SOxNO

Koncentrace CO

Mírně klesající trend mají koncentrace CO vznikajícího zejména při nedokonalých spalovacích procesech, prakticky setrvalý pak koncentrace přízemního ozónu tvořícího se zejména v lesnatých, kyslíkem bohatých, lokalitách působením slunečního záření.

Prachové částice a PAU

Koncentrace prachových frakcí (PM) je měřena synchronně pomocí dvou odlišných zařízení pracujících na jiném principu (AIM - b-prachoměr, VAPS - gravimetrie). Opět je zaznamenáván nárůst koncentrací PM2.5 (jemná frakce) i PM10 (hrubá frakce) v zimním topném období a postupný klesající trend v průběhu let (taktéž efekt plynofikace).

Obdobný trend mají také průměrné měsíční koncentrace PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků), jejichž zdrojem je zejména nedokonalé spalování hnědého uhlí i dřeva a také jsou emitovány mezi zplodinami výfukových plynů automobilů. Nebezpečnost těchto, v poslední době takřka všudypřítomných, škodlivin spočívá především v karcinogenním účinku některých z nich a jejich perzistenci. Karcinogenních PAU je v ovzduší Prachatic asi čtvrtina z celkového množství.

Hodnoty průměrných ročních koncentrací vybraných škodlivin

Roční koncentrace CO Roční koncentrace škodlivin

Index kvality ovzduší

Pro posouzení čistoty ovzduší Prachatic byl též použit denní index kvality ovzduší. Ten je určitým číselným matematickým vyjádřením stupně čistoty ovzduší (s příslušným slovním hodnocením), pokud jde o imisní koncentrace naměřených základních škodlivin. V tomto případě jde o oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a polétavý prach (frakce PM10). Leden je vybrán jakožto dlouhodobě nejnepříznivější měsíc z hlediska imisních koncentrací škodlivin a jen v několika málo dnech dochází k mírnému zhoršení ovzduší z čistého na vyhovující. V červenci, jakožto typickém letním období, je v současné době ovzduší velmi čisté a k překročení hodnoty 1 indexu kvality prakticky nedochází. I toto je jistým ukazatelem vhodnosti plynofikace Prachatic. 

Index leden Index červenec

Porovnání ovzduší v Prachaticích a v Teplicích

Porovnání ovzduší Prachatic oproti typickému pánevnímu městu Teplice ukazují grafy. V průběhu let klesá koncentrace NO a postupně vzrůstá koncentrace NO2 (stálý nárůst automobilové dopravy). Pro lepší představu je též uvedeno srovnání obou měst podle průměrné měsíční koncentrace NOx v typickém zimním měsíci s ostatními hodnotami naměřenými po celé republice.

 

Prachatice - Teplice Prachatice - Teplice Prachatice - Teplice