Měření kvality ovzduší

Historie měření

Mluvíme-li o měření škodlivin v ovzduší šumavského okresního města Prachatice a sledování vývoje jeho kvality, je potřeba se zmínit o tzv. "Programu Teplice", který byl vlastně iniciátorem systematického monitoringu od začátku 90. let minulého století. Tento projekt tvořil pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR rozsáhlý výzkumný úkol, jehož cílem bylo provést komplexní výzkum vlivu životního prostředí na zdravotní stav obyvatel v pánevních okresech Severních Čech. Úkol, započatý v roce 1991, si kladl za cíl objektivizovat příčiny neuspokojivého stavu životního prostředí a jeho dopadu na zdraví obyvatelstva, navrhnout priority opatření, které by vedly ke zlepšení životního prostředí, a ověřit jejich účinnost. Jako modelový byl vybrán okres Teplice a pro očekávané příznivé parametry životního prostředí (především ovzduší) byl jako srovnávací vybrán okres Prachatice.

Počátky měření jednotlivých polutantů v ovzduší jsou datovány rokem 1991, kdy bylo v Prachaticích umístěno odběrové zařízení VAPS, díky němuž bylo možné sledovat výskyt rozličných látek, od SO2 a prachových frakcí, přes kyselé složky ovzduší (HCl, HF, formy kyseliny dusité) a polycyklické aromatické uhlovodíky, až po celou škálu těžkých kovů. V roce 1995 pak pro komplexnější sledování kvality ovzduší byla na odběrovém místě zvaném "Skalka" v Šeříkové ulici umístěna automatická imisní monitorovací stanice zařazená do odběrového systému ČHMÚ AIM. Odběrové místo bylo vybráno odborným pracovníkem ČHMÚ tak, aby imisní koncentrace znečišťujících látek zde naměřené reprezentovaly jakousi průměrnou koncentraci nad celou prachatickou kotlinou. 

Měřící stanice

Ve stanici jsou kontinuálně monitorovány SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3 a prachová frakce PM10. Z těchto měření jsou pak ukládány 30-ti minutové průměry, které jsou denně pomocí modemu odesílány do pobočky ČHMÚ Plzeň, kde jsou pak veškerá data verifikována, archivována a posléze i prezentována na webových stránkách ČHMÚ. Jako doplňující údaje pak slouží kontinuální měření teploty ve 2 a 10 metrech nad zemí, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, rychlosti a směru větru a globálního slunečního záření.

Ze všech těchto měření již za daná léta existují poměrně velké datové řady sloužící jednak jako podklady pro další studie v rámci projektu, a dále pak lze takto sledovat samotný vývoj kvality ovzduší v okresním městě.

VAPS stanice Skalka