Kasárna

V polovině 90. let město řešilo závažný urbanistický úkol. V roce 1994 byla odsunuta vojenská posádka, která po druhé světové válce zabrala významnou část území v bezprostřední blízkosti historického jádra. Jednalo se vlastně o klín vměstnaný mezi ostatní zástavbu, od které byl oddělen nepropustným plotem. Vedení Města se od počátku snažilo regulovat výstavbu uvolněného prostoru pomocí územního plánu a zároveň získat tento strategický prostor do svého vlastnictví. Po několikaletém jednání s armádou se podařilo získat areál bezúplatným převodem a před městem stál úkol jak tento doposud samostatný prostor včlenit do městského organismu.

Kasárna

Nejprve jsme zpracovali urbanisticko-ekonomickou studii, která rámcově řešila komunikační propojení na zbytek města i funkční vymezení jednotlivých objektů. Při tom byl vzat v potaz jak obytný charakter okolní zástavby, stavebně technický stav opuštěných objektů, nedostatek bytů ve městě i požadavky podnikatelů na získání vhodných prostor. Výsledkem úvah o optimálním využití celého prostoru byl návrh polyfunkční zóny.

Na základě tohoto rozboru Město vyhlásilo „Projekt oživení kasáren“, který stanovil že:

  • bývalé objekty ubytoven mužstva Město přestaví na bytové domy
  • část objektů nabídne k prodeji soukromým investorům za zlomek odhadní ceny za podmínky, že adaptace objektů proběhne v intencích urbanistické studie a převážná část rekonstrukce proběhne do 2 let od prodeje objektu. Při nedodržení těchto podmínek může Město využít právo zpětného odkupu
  • objekty určené výhledově ke zbourání, které je dočasně možno využít budou nabídnuty k pronájmu na dobu 10 let s tím, že po ukončení pronájmu město rozhodne o jejich dalším osudu
  • jednoznačné podmínky prodeje či nájmu a kritéria podle kterých budou vybíráni zájemci.

Po zveřejnění podmínek byli jednotliví zájemci vybrání komisionelně. Výsledkem šestileté revitalizace prostoru je vznik více než 130 bytů, prodejny, restaurace, veterinární ošetřovny a dalších služeb, 200 pracovních míst v nadnárodní společnosti Vishay (elektronický průmysl) i moderní zázemí pro Integrovaný záchranný systém.

Kasárna