Ovzduší

Stav ovzduší v Prachaticích v posledních letech doznal oproti předchozím rokům znatelné vylepšení.

Zejména s postupující plynofikací města výrazně poklesly koncentrace oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a polétavého prachu. Toto potvrzují též indexy kvality ovzduší, kde je patrný trend postupného zvyšování počtu dní s čistým ovzduším. Poněkud horší je stav ovzduší z hlediska koncentrací oxidů dusíku neboť jej negativně ovlivňuje výrazný nárůst automobilové dopravy v posledních letech. I přesto však dochází k překročení nejvyšších povolených koncentrací zřídka, jen několik dnů v roce při teplotních inverzích, kdy se nepříznivě projevuje poloha města v údolí.

Dále bylo dlouhodobým měřením zjištěno, že zejména při nedokonalém spalování tuhých paliv je do ovzduší emitováno poměrně značné množství polycyklických aromátů nebezpečných zejména svým karcinogenním působením a perzistencí způsobenou jejich vazbou na jemnou prachovou frakci. I do budoucna bude výskyt polyaromátů v přírodním koloběhu nadále hrát významnou roli a proto je omezování tohoto druhu vytápění ve městě Prachatice z hlediska kvality ovzduší významným počinem.