Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství (POH) města Prachatice se zpracovává za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje. Dokument obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí odpadů a nakládání s odpady, stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování. Plán odpadového hospodářství města respektuje priority České republiky v oblasti ochrany životního prostředí. POH je zpracován na základě zákona o odpadech, který ukládá povinnost obci, nakládající s více než 10 t nebezpečného odpadu nebo s více než 1000 t ostatního odpadu za rok, zpracovat plán odpadového hospodářství.

Plán odpadového hospodářství je zpracován samostatně pro město Prachatice na 5 let, tj. na období od 2016 do 2020 (s výhledem do roku 2024). Určuje hlavní priority odpadového hospodářství města Prachatice na stanovené časové období a slouží jako závazný dokument při realizaci jednotlivých stanovených cílů a opatření.

Hlavní priority odpadového hospodářství POH města pro období 2016 - 2020:

  • Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností.
  • Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionu.
  • Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území města, s důrazem na oddělený sběr.
  • Omezení skládkování neupraveného komunálního odpadu na území města.
  • Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
  • Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a sociální udržitelnost.
  • Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v Prachaticích.

POH města Prachatice na období 2016 – 2020 byl dne 20.6.2016 schválen Zastupitelstvem města Prachatice.

PDF Plán odpadového hospodářství