Vodní hospodářství

schéma schéma

V prostoru skládky se vyskytují jednak vody čisté (vlevo), neobsahující žádné škodliviny a jednak vody výluhové (vpravo), které přišly do styku s odpadem a ve kterých jsou obsaženy látky vyluhované z odpadu.

Čisté vody

  • podzemní vody odváděné drenážním systémem
  • vody stékající ze zakrytého tělesa první etapy skládky
  • vody z dosud nevyužívaných kazet tělesa skládky
  • vody z odvodnění staré skládky

Výluhové vody

  • výluhové vody z I.etapy skládky
  • výluhové vody z využívaných kazet II.etapy skládky

Odvádění čistých vod z prostoru skládky

Vody z drenážního systému jsou odváděny přímo do dočišťovací nádrže. Vody z odvodnění staré skládky jsou odváděny taktéž do dočišťovací nádrže, ale v případě výskytu jakéhokoliv znečištění je možno tyto vody přes rozdělovací šachtu svést do bezodtoké jímky a likvidovat je přes ČOV.

Odvádění výluhových vod z prostoru skládky

Výluhové vody z I.etapy skládky a z využívaných kazet II.etapy skládky jsou sváděny do čistírny ČOV CINIS a po přečištění odváděny do dočišťovací nádrže. V případě odstávky ČOV je možno tyto vody odvádět do bezodtoké jímky a následně likvidovat přes ČOV CINIS nebo případně odvážet k likvidaci na jinou ČOV.