Schéma tělesa skládky

řez skládkou řez skládkou
drenáž drenáž
minerální těsnění minerální těsnění
folie folie
geotextilie geotextilie
štěrková vrstva štěrková vrstva
odvod výluhových vod odvod výluhových vod
odpad odpad
uzavření skládky uzavření skládky
rostlý terén rostlý terén

Drenáž - zajišťuje odvedení spodních vod, celá lokalita je odvodněna tak, že nejvyšší hladina podzemní vody je minimálně 1m pod základovou spárou minerálního těsnění. Podzemní vody z prostoru skládky jsou odváděny do dočišťovací nádrže

Minerální těsnění - zhutněná jílovitá vrstva sloužící jako těsnění proti prostupu vod, jíl je hutněn po vrstvách, v případě skládky Libínské sedlo těšnění tvoří 3 vrstvy každá o mocnosti 200 mm

Folie - zajišťuje nepropustnost tělesa skládky, zde je použita folie PEHD tl. 2 mm

Geotextilie - slouží jako ochrana folie, na svazích je geotextílie zajištěna pneumatikami proti posunutí

Štěrková vrstva - působí jako ochranná vrstva mezi folií a vlastním odpadem

Odpad - odpad je ukládán ve vrstvách, které jsou hutněny kompaktorem, aby byla plně využita kapacita skládkového tělesa a aby docházelo k žádoucím rozkladným procesům v odpadu

Uzavření skládky - po naplnění skládky odpadem, dochází k překrytí tělesa zeminou a k rekultivaci povrchu