Funkce skládky

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. Na skládky se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení těsnosti, stabilty a konstrukce skládky. Skládka musí být zabezpečena zejména proti úniku kontaminovaných vod, skládkových plynů a při odstraňování odpadů nesmí být ohroženo zejména životní prostředí a zdraví lidí.

Skládky se dělí podle způsobu technického zabezpečení do 3 skupin:

  • skupina S - inertní odpad - pro inertní odpady kategorie ostatní odpad
  • skupina S - ostatní odpad - pro odpady kategorie ostatní odpad, např. komunální odpad a směsný stavební odpad
  • skupina S - nebezpečný odpad - pro nebezpečné odpady