Etapizace skládky

Etapizace skládky
1. etapa  1. etapa skládky  
2. etapa skládky 2. etapa skládky
3. etapa 3. etapa skládky
rostlý terén rostlý terén
Etapizace skládky

Skládka odpadu je vždy rozdělena na několik částí, které jsou postupně plněny odpadem. Rozdělení na jednotlivé etapy je výhodné:

  • z hlediska ochrany životního prostředí - menší otevřená plocha skládky pro spad dešťových vod, menší plocha z hlediska prašnosti a poletování lehkých odpadů
  • z důvodů ekonomických - stavbu skládky je možno provádět postupně
       - lze investovat finance, které byly zaplacena za uložení odpadů do skládky
       - snižuje se množství výluhových vod a tím i náklady na jejich likvidaci
  • z důvodů provozních - odpad je ukládán a hutněn po vrstvách, zaplněnou část skládky je možno překrýt a postupně rekultivovat,
       - do jisté míry lze regulovat množství výluhových vod

Vlastní těleso skládky Libínské Sedlo je rozděleno do tří etap. I.etapa je již naplněná a provizorně uzavřená. II.etapa skládky je dále rozčleněna do tří sekcí. První sekce je částečně naplněná a nyní se odpad ukládá v sekci č. 2. Výluhové vody z těchto dvou sekcí jsou odváděny do ČOV CINIS. Stavební řešení umožňuje odvádět čisté vody z 3. sekce (jedná se pouze o vody dešťové) do dočišťovací nádrže. Stavba III.etapy skládky bude zahájena před zaplněním II.etapy a vyplní prostor ke staré skládce. V závěrečné fázi bue odpad převrstven přes všechny tři etapy skládky a následně dojde k rekultivaci všech etap včetně staré skládky.