Indikátory udržitelného rozvoje v PRACHATICÍCH

Město PRACHATICE se v rámci aktivit MA21, sledování a zvyšování kvality života na místní úrovni nově zapojilo do sledování indikátorů (konkrétních ukazatelů) udržitelného rozvoje, které jsou významné pro naše město a jeho rozvoj. Tato aktivita byla v našem městě v r. 2015-16 realizována v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož nositelem a odborným koordinátorem je nezisková organizace CI2, o.p.s.

Co jsou to indikátory?
Indikátory jsou konkrétní údaje, které říkají, v jakém stavu, úrovni či rozsahu jsou vybrané jevy, v tomto případě oblasti života v našem městě. Indikátory udržitelného rozvoje se týkají všech oblastí života ve městě – oblasti ekonomické, sociální i životního prostředí. Při opakovaném zjišťování po dobu několika let můžeme pak porovnávat, jak se daný jev a oblast vyvíjí v čase.

Proč sledovat indikátory?
Tyto ukazatele jsou nezbytné, abychom mohli sledovat, jak se naše město vyvíjí a kam směřuje. Když budeme mít k dispozici funkční soubor indikátorů, můžeme jednoznačně vyhodnocovat, průběžně ovlivňovat a systematicky korigovat směřování sídla k místnímu udržitelnému rozvoji.
Indikátory umožňují vidět problematické oblasti a na základě toho je pak možné přemýšlet o cestě k nápravě či zlepšení nevyhovujícího stavu. A například sledování tzv. Společných evropských indikátorů (ECI) umožní mimo jiné srovnání s jinými městy a usnadňuje poznání jejich silných a slabých stránek.

Jaké indikátory u nás sledujeme?
Podobně jako v řadě jiných měst v ČR, sledujeme společné evropské indikátory (ECI), zejména se jedná o následující:
ECI.A1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím,
ECI.A3 – Mobilita a místní přeprava obyvatel.
Dále byla v rámci uvedeného projektu připravena sada místně specifických indikátorů pro město Prachatice, které reflektují priority strategického plánu, pohled odborníků na místní témata a priority občanů zjištěné při komunitním plánování ve městě.
Místní indikátory jsou pečlivě vybrané ukazatele stavu a vývoje města, které odrážejí nejdůležitější oblasti kvality života v daném sídle. Při jejich výběru se rovněž přihlíží k jejich srozumitelnosti, místním specifikům a tomu, co považují za důležité sami občané.

Kde se dozvíme více?
V rámci projektu byl na indikátorovém portálu CI2, o. p. s., pro město Prachatice připraven tzv. Profil města, obsahující sledované a již také daty naplněné konkrétní indikátory popsané výše.

Výsledky indikátorů – profil  PRACHATICE s  na indikátorovém portálu CI2, o. p. s.

Realizováno v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

logo