Zeleň

Chci pokácet strom na vlastním nebo veřejném pozemku.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, pokud není v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanoveno jinak. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává odbor ŽP MěÚ, Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice, tel.: 388 607 213.

Žádost podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka. Úplná žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les (výpis z katastru nemovitostí lze nahradit čestným prohlášením)
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
 • zdůvodnění žádosti
  Pozn.: o žádosti se rozhoduje ve správním řízení dle zákona č.71/1967 Sb. (správní řád).

Povolení není třeba ke kácení např.:

 • z důvodů pěstebních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení (silniční, vodní zákon), musí být oznámeno, a to do 15 dnů před provedením zásahu provedení MěÚ Prachatice,odboru ŽP na tel. č. 388 607 213
 • na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (strom do obvodu 80 cm měřeno ve výšce 130 cm, nebo křovinatý porost do rozlohy 40 m²).
  Pozn.: Při překročení těchto hodnot je nutno požádat o povolení ke kácení! Právnická osoba podává žádost v každém případě!
 • je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen lidský život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu Kácení za těchto podmínek musí být oznámeno do 15 dnů od provedení MěÚ Prachatice,odboru ŽP na tel. č. 388 607 213

Je-li nutno pokácet strom, který bezprostředně ohrožuje něčí život, zdraví nebo majetek.

 • jedná-li se o strom na městském pozemku, volejte Odbor KSD MěÚ, tel.: 388 607 508

Chci sám vysadit dřeviny na veřejném prostranství.

 • vyžádejte si souhlas odboru KSD MěÚ, tel.: 388 607 508.

Jsem svědkem ničení veřejné zeleně, květináčů, laviček apod.

 • jedná-li se o projev zjevného vandalismu, je nutno okamžitě zasáhnout – volejte Městskou Policii, tel.: 156
 • jedná-li se o ničení zeleně při výkopech a stavebních prací – informujte Odbor ŽP, tel.: 388 607 213

Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství?

 • kontaktujte odbor KSD MěÚ tel.: 388 607 508

Trápí Vás bujení plevelů?

 • kontaktujte odbor ŽP tel.: 388 607 517
 • Státní rostlinolékařskou správou tel.: 388 311 490

Vypaluje někdo trávu? Hoří stromy?

Vypalování trávy, křovin a zapalování hořlavého odpadu na stráních, loukách a veřejných prostranstvích za účelem likvidace je zakázáno!

 • volejte Hasičský záchranný sbor, tel.: 388 303 111
 • volejte Městskou policii, tel.: 156

Opatřují si někteří lidé rostliny z chráněných území do svých zahrad nebo na prodej? Jsou chráněná území poškozována jinak?

 • volejte Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) - oddělení ochrany přírody a krajiny, tel.: 386 358 230
 • Krajský úřad Jihočeský kraj - odbor ŽP, zemědělství a lesnictví tel.: 387 747 319
 • volejte Odbor ŽP MěÚ PT, tel.: 388 607 222
 • volejte Policii ČR, tel.: 158 nebo Městskou policii, tel.: 156