Voda

Jste svědkem havárie vozidla s nebezpečným nákladem (např. cisterna)?

Může se jednat o únik nebezpečných látek do vodoteče nebo do kanalizace.

 • uvědomte Hasičský záchranný sbor města Prachatice, tel.: 388 303 111
 • uvědomte Policii ČR, tel.: 158
 • uvědomte MěÚ Prachatice, odbor ŽP, tel.: 388 607 215, 388 607 214, 388 607 222
 • uvědomte odbor KSD MěÚ Prachatice, tel.: 388 607 506
 • uvědomte ČIŽP ČB, oddělení ochrany vod, tel.: 386 358 366

Umývá někdo automobil na volném prostranství?

V blízkosti vodních zdrojů je mytí aut zakázáno, stejně jako na veřejných prostranstvích, s výjimkou nezbytného očištění skel, svítidel a poznávacích značek čistou vodou. Dotyčného vyzvěte, aby své činnosti zanechal, v opačném případě si zaznamenejte SPZ, barvu a typ vozidla, datum a hodinu a dle možnosti také dalšího svědka.

 • kontaktujte Městskou policii, tel.: 156
 • kontaktujte odbor vnitřních věcí MěÚ PT k řešení přestupku, tel.: 388 607 514

Přistihli jste někoho při nedovoleném vypouštění odpadních vod?

Odpadní vody z jímek (žump) u jednotlivých rodinných domků na území města (které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci) je nutno zneškodňovat prostřednictvím oprávněné odborné firmy, nejlépe odvozem na městskou ČOV. Vypouštění těchto vod do vodního toku, příkopu nebo na veřejná prostranství je nepřípustné. Dotyčného vyzvěte, aby své činnosti zanechal, v opačném případě si zaznamenejte místo, datum a hodinu vypouštění a dle možností také dalšího svědka.

 • kontaktujte Městskou policii, tel.: 156
 • kontaktujte MěÚ Prachatice,odbor ŽP, tel.: 388 607 215

Uniká voda z prasklého potrubí?

 • volejte Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., provozní středisko Prachatice, tel.: 388 312 965 (provoz vodovodů a kanalizací) nebo tel. č. 800 900 991
 • kontaktujte odbor KSD tel.: 388 607 509

Zjistili jste poruchu či poškození veřejné kanalizace?

 • volejte Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., provozní středisko Prachatice, tel.: 388 312 965 (provoz vodovodů a kanalizací) nebo tel. č. 800 900 991

Máte potíže s dodávkou pitné vody, s vodovodní sítí?

 • volejte Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., provozní středisko Prachatice, tel.: 800 900 991 (hlášení poruch)

Chcete zjistit kvalitu vody ve studánkách a pramenech na území města a kvalitu vody v městském bazénu?

 • volejte Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 313 967
 • volejte Zdravotní ústav odd. hygienických laboratoří se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 311 732

Chcete zjistit kvalitu vody ve své domovní studni?

Rozbory pitné vody provádějí např. tyto laboratoře

 • Zdravotní ústav odd. hygienických laboratoří územní pracoviště Prachatice, tel.: 388 311 732
 • volejte Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 313 967
 • Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s., provozní středisko PT, tel.: 388 316 851
 • Povodí Vltavy a.s. Praha, pracoviště Č. Budějovice, tel.: 386 350 168 (vodohospodářské laboratoře)

Informace o vodě pro kojence.

 • Veškeré informace Vám poskytne Váš dětský lékař, případně Krajská hygienická stanici se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 313 967 , popř. Zdravotní ústav odd. hygienických laboratoří územní pracoviště Prachatice, tel.: 388 311 732.

Chcete se vykoupat a zajímá Vás kvalita vody?

 • informace o kvalitě vody v otevřených i krytých bazénech a v rybnících podá Krajská hygienická stanici se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 313 967
 • informace o kvalitě vody v otevřených i krytých bazénech a v rybnících dále zjistíte na tel.: 386 350 168 (vodohospodářské laboratoře)

Nalézáte se v záplavovém území?

 • informace o lokalitách nalézajících se v zátopovém území MěÚ Prachatice, odbor ŽP, tel.: 388 607 215, 388 607 222
 • odbor KSD MěÚ PT, tel. 388 607 506

Zjistili jste, že ve vodním toku je překážka (spadlý strom, hráz apod.)

Kontaktujte správce toku:

 • Živný potok od lávky u Kavanů rybníka směrem k městu – Povodí Vltavy s. p. Praha, závod Horní Vltava, p. s. 8 - Otava, U sv. Markéty 214, Strakonice tel. 383 321 817
  od lávky u Kavanů rybníka proti proudu Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Prachatice, Pivovarská ul. čp. 196 tel. 388 313 751
 • Feferský potok od vtok do zatrubnění u nové silnice (násep): Město Prachatice od náspu – volný tok nad městem km 4,8: Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Prachatice