Ovzduší

Domníváte se, že některý (zdroj) komín nadměrně kouří?

  • informujte Odbor ŽP MěÚ PT, tel.: 388 607 213
  • informujte ČIŽP ČB - oddělení ochrany ovzduší, tel.: 386 356 178

Spaluje někdo odpad?

  • informujte Odbor ŽP MěÚ PT, tel.: 388 607 213
  • informujte Městskou policii, tel.: 156

Obtěžuje Vás nějaká pracovní činnost podnikatele nebo firmy nadměrnou prašností nebo zápachem?

  • volejte odbor ŽP MěÚ PT, tel.: 388 607 213
  • volejte Městskou policii, tel.: 156
  • volejte Zdravotní ústav odd. hygienických laboratoří se sídlem v Prachaticích, tel.: 388 311 732

Obtěžuje Vás soused prachem, popílkem, kouřem, plyny nebo pachem?

Problematika sousedských vztahů není upravena zákonem o ochraně ovzduší. Toto je ošetřeno v par.127 zákona č.40/1964 občanského zákoníku, kdy nesmí vlastník věci mimo jiné obtěžovat sousedy nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachem, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Pokud tedy Váš soused od svého konání dobrovolně neustoupí, můžete se svých práv domáhat u soudu, a to tzv. žalobou negatorní.

  • kontaktujte kteréhokoliv právního zástupce