Pěší trasy

pěší značka Pěší značené trasy se značkují pásovými i tvarovými značkami, jejichž obrysové rozměry jsou 100 x 100 mm.
pěší značka Šipku používají značkáři mění-li značená trasa náhle směr nebo odbočuje-li na jinou komunikaci.
Šipka se umisťuje vždy před změnou směru značené trasy čelně proti přicházejícímu turistovi a hrotem své naváděcí barvy ukazuje její další pokračování.
pěší značka Prochází-li společně určitým úsekem několik značených tras různých naváděcích barev, jsou umístěny vždy společně na jednom objektu. 
pěší značka Místní značení se používá především pro vytváření kratších vycházkových okruhů v blízkosti velkých měst a rekreačních nebo turistických středisek.
Trojúhelník naváděcí barvy je vždy vpravo nahoře.
pěší značka Naučné stezky mají zvláštní tvarovou značku - základní plocha je provedena v upozorňovací barvě se zeleným úhlopříčným pruhem. Pokud je v obdélníku vepsáno číslo - jedná se o číselný odkaz na text v příslušném tištěném průvodci.
Pozor: Řada naučných stezek značkována běžnými pásovými nebo místními značkami a charakter naučných stezek jim dává pouze jejich vybavení informačními panely.

Významové značky

Na značených trasách se setkáváme i s tvarovým významovým značením, a to nejčastěji na odbočkách místům, přes něž nelze pásové značené trasy průběžně vést. Délka takto značené odbočky není větší než 1 km.

Významové značky odbočka k vrcholu s rozhledem nebo k vyhlídce
Významové značky odbočka ke zřícenině hradu nebo jinému objektu
Významové značky odbočka ke studánce
Významové značky odbočka k jinému významnému místu
Významové značky koncová značka
(nachází se na koncích pásové nebo místní trasy a na významových odbočkách)