Doprava a technická infrastruktura

Silniční doprava

Páteří komunikačního systému je komunikace II/141, která zajišťuje spojení města po ose Praha - Vodňany - Volary - Strážný - Pasov. Územní plán překládá tuto nejzatíženější komunikaci II/141 do souběhu se železniční tratí. Důvodem je vedení průmyslovými zónami tak, aby nedocházelo k zatěžování obytných zón a zároveň byla zajištěna dobrá obslužnost podniků ve výrobních zónách. Trasa přeložky směrem na Volary je již dokončena, vedení města Prachatice usiluje o její pokračování směrem na Těšovice a dále na Vodňany.

Na komunikaci II/141 se na východním okraji města napojují komunikace III/141 28 (Prachatice - Vitějovice -České Budějovice) a II/143 (Prachatice - Český Krumlov).

Železniční doprava

Městem prochází železniční trať Číčenice - Volary.

Vodní hospodářství

Z hlediska kapacity vodních zdrojů je město dobře vybaveno a jejich kapacita bude postačovat i výhledovému období.

Distribuční síť pokrývá celé území města a je průběžně rekonstruována a modernizována.

V osadách Libínské Sedlo, Kahov, Oseky, Podolí je potřeba vody zajištěna z přírodních zdrojů.

Majetkově jsou zařízení ve vlastnictví Města Prachatice. Správcem vodovodního systému je firma ČEVAK a.s..

Kanalizace a ČOV

Město má síť jednotné kanalizace (tj. dešťová i splašková voda jsou odváděny společně). Kanalizační síť různého stáří a kvality je schopna zajistit odvod splaškových vod prakticky z celého města. Postupně je prováděna její rekonstrukce a zvyšování kapacity.

Současná ČOV svojí kapacitou plně postačuje, neboť v letech 1996/98 byla provedena její intenzifikace v celkové hodnotě 100 milionů Kč. Majitelem kanalizační sítě je opět Město Prachatice a správcem jsou ČEVAK a.s..

V osadách Libínské Sedlo, Kahov, Oseky, Podolí není zřízena kanalizace a splašky jsou likvidovány individuálně.

Teplo

V současné době je pro potřeby vytápění využíváno jednak centrálního zásobování tepla, zemního plynu a v menší míře elektřiny. Vytápění tuhými palivy, které ještě v roce 1993 tvořilo 46%, je díky politice města zcela vytlačováno a nahrazováno ekologicky vhodnějšími médii - především zemním plynem.

Centrální zásobování teplem (CZT)

Je zajišťováno ze dvou výtopen - Klima, a.s.(s výkonem 12MW, topné médium: plyn) a výtopny na IV. b.o. Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o. (instalovaný výkon 32MW, topné médium plyn alternativně LTO). Výkon je dostatečný pro zabezpečení vytápění z CZT včetně výhledu.

Rozvodné sítě a kotelna jsou v majetku Tepelného hospodářství s.r.o.

Zásobování plynem

Majitelem i správcem plynárenských sítí je E.ON Česká republika, s.r.o.. Budování sítě je realizováno podle generelu plynofikace zpracovaného společností E.ON Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s městem. Převážná část rozvodů je již realizována.

Elektřina

Zásobování elektrickou energií zajišťuje E.ON Česká republika, s.r.o.. Na síť VVN je město napojeno prostřednictvím transformovny 110/22 kV umístěné u Těšovic, ze které je vybudováno vedení VN o provozním napětí 22 000 V.

Distribuční síť je na toto vedení napojena pomocí trafostanic. Jejich zahušťování v souvislosti s nárůstem spotřeby elektrické energie je navrženo v územním plánu sídelního útvaru, kde jsou trafostanice včetně připojení na VN zaneseny jako veřejně prospěšné stavby.

Telekomunikace

V roce 1997 byla dokončena digitální telefonní ústředna a připojení na dálkové kabely. Tím je zajištěna dostatečná kapacita telefonů pro potřeby města včetně výhledu. Místní síť nevykazuje zásadní problémy. Správcem telekomunikačních sítí je Telefónica Czech Republic, a.s..

Odpadové hospodářství

Likvidace TKO je zajišťována na skládce Libínské Sedlo, na jejíž výstavbu se město sdružilo s ostatními obcemi. Od září 2010 se využívá třetí etapa skládky, která by měla zajistit likvidaci TKO do roku 2020.

Město zajišťuje sběr nebezpečného odpadu pro občany města a na části města sběr druhotných surovin. Od 1.1.2001 je v provozu sběrný dvůr odpadu v Mlýnské ulici, kde mohou občané města ukládat nejen nebezpečný odpad (např. baterie, zbytky barev, televizory, lednice, zářivky, olej apod.), ale také i běžný komunální odpad (např. železo, velkoobjemový odpad, pneumatiky apod.). Pro občany Prachatic a přilehlých osad (fyzické osoby) není uložení odpadu ve sběrném dvoře zpoplatňováno, pro podnikatelské subjekty je vystavována faktura a doklad o uložení odpadu.