Strategický plán rozvoje města

Krátkodobé tradiční postupy plánování, typicky formou sestavování a schvalování rozpočtu města, se omezují na řešení aktuálních dílčích problémů a přímo se podřizují okamžitým ekonomickým a jiným možnostem města a jeho potřebám. Z těchto důvodů nemohou v dlouhodobém výhledu zajistit cílený a systematický rozvoj a směřování města.

Oproti tomu strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup, založený na konsensu místních představitelů, občanů a dalších v místě působících subjektů, vycházejícímu ze sdílené představy o společné budoucnosti. Optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle. Spolupracují na něm všichni představitelé města i další subjekty, významné v rámci města. Dochází tak k nalezení široké shody na dalším vývoji města. Odhaluje slabiny i přednosti města, stanovuje směr jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho hlavních problémů a určuje priority města pro stanovený časový úsek (návrhové období).

Výstupem tohoto procesu je strategický plán rozvoje města - dokument, formulující společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města jako celku, která na základě názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení strategického plánu vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího stavu města. Vytyčuje základní směr rozvoje města ve formě cílového stavu, kterého by mělo být dosaženo. K uskutečnění rozvojové vize města strategický plán stanovuje prioritní osy rozvoje, jejich strategické cíle, opatření a dílčí rozvojové aktivity, jejichž realizací by mělo být sledovaného stavu dosaženo. Vlastní proces tvorby strategického plánu, v rámci kterého dochází ke shodě komunity na budoucím směřování a vývoji, je přitom významnější, nežli jeho přímý výstup - strategický plán, dokumentující výsledek tohoto procesu.

Město Prachatice se strategickému plánování svého rozvoje věnuje od roku 1996, kdy městské zastupitelstvo dne 23. června 1996 schválilo první Plán rozvoje města Prachatice do roku 1999. V roce 2000 městské zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města do roku 2004. Pro období let 2005 - 2009 byl dne 17. března 2005 zastupitelstvem města schválen Strategický plán rozvoje města Prachatice, následně aktualizovaný zastupitelstvem města dne 19. března 2007 a dne 20. dubna 2009. Dne 21. dubna 2010 schválilo zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2010 - 2014.

Současný Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 - 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 20. ledna 2016 a kontinuálně navazuje na předcházející strategický plán pro období let 2010 – 2014. Ačkoli je strategický plán schválen na období do roku 2022, bude nutně podkladem i pro pozdější rozhodování, neboť jednak řešení určitých problémů vyžaduje delší časový úsek, jednak v již jednou nastaveném trendu rozvoje je žádoucí pokračovat a kontinuálně na něj navázat.

Pro realizaci strategického plánu v jednotlivých letech návrhového období je každoročně zpracován, projednán a zastupitelstvu města ke schválení předložen plán realizace strategického plánu na konkrétní kalendářní rok. Zároveň je řešeno vyhodnocení realizace v uplynulém roce. Realizace strategického plánu v každém konkrétním roce je následně prováděna dle tohoto projednaného a schváleného dokumentu, který stanovuje konkrétní úkoly subjektům odpovídajícím za jejich plnění - zejm. uvolněným členům zastupitelstva města, tajemníkovi Městského úřadu Prachatice, vedoucím odborů Městského úřadu Prachatice či představitelům subjektů zřizovaných městem (Kulturní a informační služby města Prachatice, Mateřská škola Prachatice, Městská knihovna Prachatice, Městské lesy Prachatice, s.r.o., Městská policie Prachatice, Městská správa domů a bytů s.r.o., Sportovní zařízení Prachatice, Technické služby Prachatice, s.r.o., Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., Základní škola Prachatice, Národní 1018, Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240).