Strategický plán rozvoje města pro období 2015 - 2022

Posledním schváleným programem rozvoje města Prachatice je Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let 2015 – 2022. Schválen byl zastupitelstvem města dne 20. ledna 2016, usnesení č. 181/2016. Usnesení viz níže dokumenty ke stažení.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Prachatice pro návrhové období od roku 2015 do roku 2022 včetně schválila Rada města Prachatice svým usnesením č. 2753/2014 ze dne 27. ledna 2014, a to interním způsobem. Usnesení rady města viz níže dokumenty ke stažení.

Strategický plán zpracoval odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice spolu s dalšími členy realizačního týmu z jednotlivých odborů MěÚ dle příslušných odborností. Na práci realizačního týmu navazovala činnost pracovní skupiny, prezentující shromáždění místních aktérů. Pracovní skupinu tvořilo 30 osob zejm. z podnikatelského sektoru, z oblasti vzdělávání, volného času, ze zástupců místních částí města, z oblasti sociální, zdravotnictví, zdravotně postižených, ze zástupců seniorů a studentů.

Takto byla zjištěna široká skupinová účast na tvorbě strategického plánu, aby dokument vyjadřoval vůli místního společenství na dalším směřování města. Interní zpracování umožnilo bezprostřední využití znalostí, zkušeností a informací osob působících přímo v řešeném území, které se profesně zabývají řešenou problematikou, přineslo významnou úsporu finančních zdrojů města a přitom umožňuje realizovat strategické plánování jako skutečně trvalý kontinuální proces, kterého při externím zpracování expertním zpracovatelem zpravidla není dosaženo.

Složení realizačního týmu a pracovní skupiny schválila Rada města Prachatice svým usnesením č. 3149/2014 ze dne 23.6.2014. Složení týmu a skupiny a související usnesení rady města viz níže dokumenty ke stažení.

Vlastní návrh strategického plánu byl zpracován v období listopad 2014 - květen 2015. Na zpracování návrhu navázaly od června 2015 postupy podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které trvaly do ledna 2016. Provedeno bylo nejen zjišťovací řízení podle zákona, nýbrž také vlastní vyhodnocení vlivů strategického plánu na životní prostředí a veřejné zdraví.
Vyhodnocení návrhu strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z října 2015 viz níže dokumenty ke stažení.

Zjišťovací řízení bylo ukončeno opatřením Krajského úřadu - Jihočeský kraj ze dne 13.7.2015 tak, že bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce Strategický plán rozvoje města Prachatice  pro období let 2015 - 2022 na životní prostředí a veřejné zdraví. Závěr zjišťovacího řízení viz níže dokumenty ke stažení.
Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tj. souhlasné stanovisko k návrhu koncepce) vydal Krajský úřad - Jihočeský kraj dne 6.1.2016 pod č.j.: KUJCK 1831/2016/OZZL/4. Stanovisko viz níže dokumenty ke stažení.

Veřejné projednání strategického plánu se uskutečnilo dne 15. prosince 2015. Po celou dobu zpracování návrhu strategického plánu byly aktuální výstupy k dispozici na webových stránkách města s možností kohokoli se vyjádřit.

Schválené znění strategického plánu viz níže dokumenty ke stažení.

Dokumenty ke stažení:

PDF Plán realizace v roce 2017
PDF Strategický plán
PDF Usnesení zastupitelstva města ze dne 20.1.2016 (schválení návrhu strategického plánu)
PDF Usnesení rady města ze dne 27.1.2014 (schválení zpracování strategického plánu)
PDF Usnesení rady města ze dne 23.6.2014 (schválení složení realizačního týmu a pracovní skupiny)
PDF Opatření Krajského úřadu - Jihočeský kraj ze dne 13.7.2015 (závěr zjišťovacího řízení)
PDF Vyhodnocení návrhu strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
PDF Stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj ze dne 6.1.2016 (souhlasné stanovisko k návrhu koncepce)