Průmyslová zóna Prachatice - Těšovice

Prachatice - Těšovice


Plocha se nachází na severním okraji správního území města Prachatice (cca 5 km od města) a je vymezena prostorem mezi stávající silnicí II/141 (Vodňany-Prachatice-Volary), křižovatkou se silnicí II/145 (České Budějovice – Netolice – Vimperk – Sušice) a železniční tratí Číčenice-Prachatice-Volary. Dopravní dostupnost v budoucnosti zvýší uvažovaná přeložka silnice II/141 podél východního okraje zóny s novou mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/145. Průmyslová zóna navazuje na podnikatelský areál bývalého Agrostavu Těšovice a transformovny 110/22kV.

Dle platného územního plánu je lokalita po naplnění kapacit v samotném městě výhledově určena pro umístění podnikatelských aktivit charakteru výroby a výrobních služeb. V současné době lokalita není vybavena základní technickou infrastrukturou. Zónou prochází vedení VTL plynovodu a dálkový vodovodní řad, v blízkosti se nachází vedení VN. Likvidace odpadních vod se předpokládá vybudováním vlastní ČOV, chybí základní vnitřní komunikační systém.

Ke stažení:

PDF Prachatice - Těšovice

 

Název nemovitosti nebo lokality Průmyslová zóna Prachatice - Těšovice
Okres Prachatice
Obec, město Prachatice
Katastrální území Staré Prachatice
Celková plocha Cca 12 ha
Cena za m2 Dle nabídky investora
Vlastnictví pozemku (vlastník) soukromé
Využití dle územní plánovací dokumentace Výroba a výrobní služby
Architektonické požadavky na výstavbu Nejsou stanoveny
Podíl zemědělského půdního fondu 100 %

Napojení na inženýrské sítě

vodovod Ano, v dosahu
kanalizace Ne
plynovod Ano, v dosahu
elektřina Ano, v dosahu
centrální zásobování teplem Neuvažuje se

Dopravní obslužnost

dálnice a rychlostní komunikace Ne
silnice I. a II. třídy Ano, silnice č.II/141 a II/145
místní a účelové komunikace Ne
železniční vlečka Možná

 

Omezení výstavby Ochranné pásmo železnice, silnice II.třídy a vzdušného vedení VN
Investoři v území Ne
Způsob prodeje pozemků Není stanoven
Kontakt pro zájemce Ing. Martin Malý
Kontakt pro zahraniční zájemce Jiřina Dolejšková