Plochy pro podnikání Prachatice - Šibeniční vrch, Národní ul.

Šibeniční vrch, Národní ul.

Rozvojová plocha se nachází v severní části města mezi stávajícím panelovým sídlištěm a silnicí č.III/14130 Prachatice – Kahov, Oseky. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru směrem k jihu.

Podle platného územního plánu je lokalita určena pro umístění objektu pro drobné podnikatelské aktivity nerušící okolní obytnou zástavbu, např. výrobu, služby nebo administrativu komerčního charakteru. Podmínkou výstavby je vyřešení parkování vozidel formou hromadných garáží nebo parkoviště o kapacitě cca 50 míst.

Hlavní řady inženýrských sítí se nacházejí buď přímo v území nebo v jeho těsném sousedství.

Ke stažení:

PDF Šibeniční vrch, Národní ul.

 

Název nemovitosti nebo lokality Plochy pro podnikání Prachatice - Šibeniční vrch, Národní ul.
Okres Prachatice
Obec, město Prachatice
Katastrální území Prachatice
Celková plocha Cca 0,5 ha
Cena za m2 Dle nabídky investora
Vlastnictví pozemku (vlastník) Město Prachatice
Využití dle územní plánovací dokumentace Drobná výroba, služby, administrativa
Architektonické požadavky na výstavbu Měřítko a architektonický výraz nesmí zásadním způsobem vybočovat z charakteru okolní zástavby. Průčelí domu je žádoucí situovat do prostoru křižovatky ulic Národní, Osecká a Ke střelnici.
Podíl zemědělského půdního fondu -

Napojení na inženýrské sítě

vodovod Ano
kanalizace Ano
plynovod Ano
elektřina Ano
centrální zásobování teplem Ano

Dopravní obslužnost

dálnice a rychlostní komunikace Ne
silnice I. a II. třídy Ano, silnice č. III/14130
místní a účelové komunikace Ano, v dosahu
železniční vlečka Ne

 

Omezení výstavby Ochranné pásmo silnice III.třídy a stávajících inženýrských sítí.
Investoři v území -
Způsob prodeje pozemků Podmínky prodeje konkrétnímu zájemci budou individuelně stanoveny zastupitelstvem města při dalším jednání.
Kontakt pro zájemce Ing. Martin Malý
Kontakt pro zahraniční zájemce Jiřina Dolejšková