Plochy pro bydlení Prachatice - Šibeniční vrch

Šibeniční vrch


Rozvojová plocha určená pro bydlení se nachází v severní části města mezi stávajícím panelovým sídlištěm a silnicí č.III/14531 Prachatice - Husinec. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru směrem od západu k východu.

Pro území byla zpracována urbanistická studie, která předpokládá v centrální části umístění kruhového náměstí jako satelitního centra obchodu a služeb s kašnou, parkovištěm a zelení. Území je vhodné pro umístění bytových domů, samostatných i řadových rodinných domků a několika viladomů s rezidenčními byty s celkovou kapacitou 341 bytových jednotek. V centrální části zóny v prostoru kruhového náměstí je žádoucí výstavba vícefunkčních objektů – bydlení s občanskou vybaveností (obchody, služby, administrativa apod.)

Hlavní řady inženýrských sítí se nacházejí buď přímo v území nebo v jeho těsném sousedství.

Ke stažení:

PDF Šibeniční vrch

 

Název nemovitosti nebo lokality Plochy pro bydlení Prachatice - Šibeniční vrch
Okres Prachatice
Obec, město Prachatice
Katastrální území Prachatice
Celková plocha Cca 9 ha
Cena za m2 Dle nabídky investora
Vlastnictví pozemku (vlastník) z cca. 46% Město Prachatice, zbývající část fyzické osoby
Využití dle územní plánovací dokumentace Bydlení v bytových a rodinných domech, občanská vybavenost
Architektonické požadavky na výstavbu Architektonické požadavky jsou podřízeny pohledově exponovanému prostoru ze směru příjezdu do Prachatice od Prahy. Záměrem je postupné snížení výšky zástavby od panelového sídliště směrem ke Starým Prachaticím. Podrobnější regulace – viz urbanistická studie
Podíl zemědělského půdního fondu -

Napojení na inženýrské sítě

vodovod Ano, v dosahu
kanalizace Ano, v dosahu
plynovod Ano, v dosahu
elektřina Ano, v dosahu
centrální zásobování teplem Ano, v dosahu

Dopravní obslužnost

dálnice a rychlostní komunikace Ne
silnice I. a II. třídy Ano, silnice č. III/14531
místní a účelové komunikace Ano, v dosahu
železniční vlečka Ne

 

Omezení výstavby Ochranné pásmo silnice III.třídy a stávajících inženýrských sítí.
Investoři v území STAVOSPOL reality s.r.o. (stavba tří bytových domů)
Způsob prodeje pozemků Podmínky prodeje konkrétnímu zájemci budou individuelně stanoveny zastupitelstvem města při dalším jednání
Kontakt pro zájemce Ing. Martin Malý
Kontakt pro zahraniční zájemce Jiřina Dolejšková