Plochy pro bydlení Prachatice - Pod Cvrčkovem

Pod Cvrčkovem

Lokalita se nachází na západním okraji města nad stávajícím sídlištěm rodinných domů. Je určena pro výstavbu samostatných rodinných domů, popř. dvojdomů. Umístění řadových domů lze připustit pouze po směru vrstevnic v délce max. 7 domů. Přípustné je i vhodné doplnění území občanskou vybaveností s vyloučením provozů a činností, které by nad přípustnou mez mohly obtěžovat obytnou zónu. Pozemky jsou svažitého charakteru směrem k východu a jsou přístupné stávajícím a navrženým systémem místních komunikací.

Detailní řešení organizace celého území a dělení pozemků je podmíněno zpracováním urbanistické studie, popř. projektovou dokumentací pro územní řízení.

Hlavní řady inženýrských sítí se nacházejí buď přímo v území nebo v jeho těsném sousedství.

Ke stažení:

PDF Pod Cvrčkovem

 

Název nemovitosti nebo lokality Plochy pro bydlení Prachatice - Pod Cvrčkovem
Okres Prachatice
Obec, město Prachatice
Katastrální území Prachatice
Celková plocha Cca 25 ha
Cena za m2 Dle nabídky investora
Vlastnictví pozemku (vlastník) soukromé, obecní, státní
Využití dle územní plánovací dokumentace Obytná rezidenční zóna
Architektonické požadavky na výstavbu Samostatné rodinné domy, popř. dvojdomy členitého půdorysu (např. ve tvaru L), jednopodlažní s možností využití suterénu a podkroví. Koeficient zastavitelnosti = max. 40%.
Podíl zemědělského půdního fondu 100 %

Napojení na inženýrské sítě

vodovod Ano, v dosahu
kanalizace Ano, v dosahu
plynovod Ano, v dosahu
elektřina Ano, v dosahu
centrální zásobování teplem Neuvažuje se

Dopravní obslužnost

dálnice a rychlostní komunikace Ne
silnice I. a II. třídy Ne
místní a účelové komunikace Ano, v dosahu
železniční vlečka Ne

 

Omezení výstavby Ne
Investoři v území -
Způsob prodeje pozemků Podmínky prodeje konkrétnímu zájemci budou individuelně stanoveny zastupitelstvem města při dalším jednání
Kontakt pro zájemce Ing. Martin Malý
Kontakt pro zahraniční zájemce Jiřina Dolejšková