Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ")

Postup vyřízení věci:

InfZ upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona, město Prachatice jako povinný subjekt, má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k jeho působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Městský úřad Prachatice (dále jen "MěÚ PT") požádat o informaci ústně nebo písemně. Obsah písemné žádosti, včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo faxem zpracovatel (příslušný odbor MěÚ PT) posoudí a vyřídí následovně:

 • poskytne požadovanou informaci, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 15 dnů, v závažných důvodech pak do 25 dnů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více odbory úřadu nebo s jiným povinným subjektem). Lhůty pro poskytování informací byly stanoveny podle § 20 odst. 3 InfZ.
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli
 • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti města Prachatice, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
 • v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace vydá o rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli

Po vyřízení žádosti zpracovatelem oznámí tuto skutečnost žadateli odbor vnitřních věcí MěÚ PT a vyzve jej k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz zveřejněný Sazebník úhrad). Po zaplacení úhrady, vydá odbor vnitřních věcí MěÚ PT  požadovanou informaci žadateli způsobem, uvedeným v jeho žádosti.

Formuláře, náležitosti, doklady:

Pro písemné podání:

 1. je určen formulář "Žádost o poskytnutí informace", který je k dispozici:

 • v podatelně Městského úřadu, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice - v přízemí 1.dveře od vchodu po levé straně
  úřední hodiny:
  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek
  8:00 - 17:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
  8:00 - 17:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
  • na odborech MěÚ PT
   úřední hodiny: Po a St od 7,30 - 17,00 hod.

 1. žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

 • identifikace žadatele 
  (u fyzické osoby jméno, adresa, telefon, příp. e-mail; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, IČO, příp. e-mail)
 • charakteristika požadované informace
 • způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

Forma podání žádosti na Městském úřadě Prachatice:

Žádost se zasílá poštou, e-mailem, nebo předá na následujících pracovištích městského úřadu:

 • v podatelně Městského úřadu, Velké náměstí 3, Prachatice 
  úřední hodiny:
  Pondělí
  Úterý
  Středa
  Čtvrtek
  Pátek
  8:00 - 17:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
  8:00 - 17:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
  8:00 - 14:00 hod.
 • na odborech MěÚ PT
  úřední hodiny: Po a St od 7,30 - 17,00 hod.

E-mailové adresy Městského úřadu jsou uvedeny zde.

Možnost odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze v souladu s § 16 InfZ podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení příslušného rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím města Prachatice jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení, spolu se spisovým materiálem, předloží Krajskému úřadu Jihočeského kraje jako nadřízenému orgánu. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí 15 dnů ode dne předložení odvolání městem Prachatice nadřízenému orgánu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Na postup při vyřizování žádosti o informace je možné v souladu s § 16a InfZ podat stížnost v těchto případech:

 • nesouhlasíte s vyřízením žádosti
 • nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odkazu na zveřejněnou informaci, sdělení o odložení žádosti, oznámení o úhradě či uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení (§ 16a).

Právní úprava:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů