Územní plán Prachatice

Územní plán Prachatice byl vydán Zastupitelstvem města Prachatice dne 23. ledna 2017. Účinnosti nabyl dnem 17. února 2017.

Dokumentace územního plánu je ke stažení níže.

Případné žádosti a jiné podněty na změny ve využití území (žádosti o změnu územního plánu), budou na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 181/2011 ze dne 12. září 2011 předloženy zastupitelstvu města k projednání pořízení změny územního plánu do dvou let po vydání Územního plánu Prachatice.

Podrobnější informace lze získat na odboru stavebně správním a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice.

Ke stažení:

PDF Výkres základního členění území
PDF Hlavní výkres
PDF Koncepce veřejné infrastruktury
PDF Výkres VPS a VPO
PDF Výkres VPS a VPO 1
PDF Koordinační výkres
PDF Výkres širších vztahů
PDF Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
PDF Etapizace
PDF Textová část - výrok
PDF Textová část - odůvodnění
PDF Hluková studie střelnice
PDF Hluková studie střelnice - příloha