Technická infrastruktura

Od roku 2013 má úřad územního plánování dle § 166 stavebního zákona nově povinnost zveřejňovat přístupem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře (dále jen TI) a jejím vlastníkovi. Tato stránka tedy formou PDF souborů zpřístupňuje data, která v rámci povinnosti předávání údajů o území, poskytly vlastníci technické infrastruktury


zák č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

§ 166

  • odst. 2) „Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.“

§ 27 Pořizování územně analytických podkladů

  • odst. 3) „Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.“
  • odst. 4) „Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.“

Pokud se technická infrastruktura, která je vedena v agendě územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), nenachází v níže uvedené tabulce, může se jednat o vrstvy, které zjišťoval úřad územního plánování vlastním průzkumem na podkladě např. územních plánů, PRVKÚK, stavebních povolení, apod.

Při zpracování a aktualizacích tak velkého objemu dat jako jsou ÚAP, může samozřejmě dojít k chybám při interpretaci nebo k chybám již předatných dat a proto, pokud v uvedených datech TI objevíte nějaké nesrovnalosti, dejte nám prosím o tom vědět na e-mail tomas.turek@mupt.cz nebo telefonu 388 607 548 a my se budeme snažit chybu co nejrychleji opravit. Děkujeme

Poskytovatel
(§ 27 stavebního zákona)
Pasport číslo
(interní dokumentace)
ČÍSLO JEVU - POPIS JEVU
na zákl. vyhl. Č. 500/2006 Sb.
Údaje o území
(pasport + grafická část)
AQUAŠUMAVA s. r. o. 19/2011 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
ČEVAK a. s. 43/2010 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
JVS - Jihočeský vodárenský svaz 17/2012 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Babice 131/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Drslavice 18/2011 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Hracholusky 223/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Ktiš 34/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Lipovice 165/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Tvrzice 190/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
Obec Žernovice 202/2008 67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma PDF
AQUAŠUMAVA s. r. o. 20/2011 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
ČEVAK a. s. 44/2010 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
JVS - Jihočeský vodárenský svaz 18/2012 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Babice 132/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Bušanovice 24/2011 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Drslavice 68/2010 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Hracholusky 224/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Chlumany 49/2010 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Křišťanov 11/2012 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Ktiš 35/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Lažiště 7/2012 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Lipovice 166/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Tvrzice 191/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Vitějovice 22/2012 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Obec Žernovice 203/2008 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Tělovýchovná jednota Libín 1096 35/2012 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 1/2010 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
ZEFA VOLARY s. r. o. 47/2009 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Zemědělská společnost Chlumany 48/2009 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
Zemědělské družstvo Rábín 42/2009 68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma PDF
AQUAŠUMAVA s. r. o. 21/2011 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
ČEVAK a. s. 45/2010 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
Obec Babice 133/2008 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
Obec Hracholusky 225/2008 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
Obec Ktiš 36/2008 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
Obec Lipovice 162/2008 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
Obec Tvrzice 192/2008 69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma PDF
AQUAŠUMAVA s. r. o. 22/2011 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
ČEVAK a. s. 46/2010 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
JVS - Jihočeský vodárenský svaz 19/2012 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Babice 134/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Bohunice 42/2010 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Drslavice 138/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Hracholusky 226/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Ktiš 37/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Lažiště 8/2012 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Lipovice 163/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Lužice 168/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Mahouš 173/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Tvrzice 193/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Vitějovice 21/2012 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Zábrdí 33/2010 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Obec Žernovice 208/2008 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 2/2010 70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma PDF
E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice 45/2012 72 - elektrická stanice včetně ochranného pásma PDF
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 3/2010 72 - elektrická stanice včetně ochranného pásma PDF
ČEPS a.s., Praha 47/2012 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma PDF
E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice 46/2012 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma PDF
INTERNET CZ, a. s. 20/2012 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma PDF
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 4/2010 73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma PDF
E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice 48/2012 74 - technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma PDF
E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice 49/2012 75 - vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma PDF
TEHOS s. r. o. 45/2009 80 - teplovod včetně ochranného pásma PDF
Tepelné hospodářství Prachatice s. r. o. 43/2009 80 - teplovod včetně ochranného pásma PDF
České Radiokomunikace a.s. 44/2012 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
INTERNET CZ, a. s. 27/2012 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku 94/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 47/2011 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 1/2011 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 77/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 78/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 79/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 80/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 81/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 82/2008 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma PDF
ČD - Telematika a.s. 23/2010 82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma PDF
E.ON Česká republika, a.s., České Budějovice 50/2012 82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma PDF
INTERNET CZ, a. s. 26/2012 82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma PDF
Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 16/2012 82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma PDF
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha 32/2012 82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma PDF
Město Prachatice 232/2008 85 - skládka včetně ochranného pásma PDF