Územně analytické podklady

Žádost o výdej dat z ÚAP

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚAP A ZÁKONNÝ RÁMEC


ZÁKON Č. 183/2006
Pořizování územně analytických podkladů (dále jen "ÚAP") vyplývá z § 26 - 29 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen "vyhláška"). Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů).

Dle vyhlášky Č. 500/2006 se územně analytické podklady dělí na:

 • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
 • vlastní rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen „RURÚ), který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnujících zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Územně analytické podklady obsahují též grafickou část, kdy k podkladům pro RURÚ se váže výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a k samotnému RURÚ se váže výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
  Územně analytické podklady obsahují též grafickou část, kdy k podkladům pro RURÚ se váže výkres hodnot území, zjm. urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a k samotnému RURÚ se váže výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Aktualizace územně analytických podkladů Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé 2 roky se pořídí jejich úplná aktualizace.

Postup zpracování územně analytických podkladů ORP Prachatice při aktualizaci v roce 2014

 • Údaje o území dle §4 odst. 2 a část A přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.Údaje o území byly zpracovány v rámci průběžné aktualizace pracovníky městského úřadu, odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče k datu 30. června 2014. Na zjištění nových údajů o území, zvláště v oblasti architektonických hodnot, se podílela firma AD ATELIÉR České Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk.
 • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 2 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly zpracovány pracovníky městského úřadu, odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče. Podklady zahrnují textovou část s kartogramy, které jsou členěny do 3 pilířů přírodní, hospodářský a sociální dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a grafickou část v podobě výkresů hodnot, záměrů a limitů.
 • Rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 1 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Rozbory udržitelného rozvoje území byly zpracovány firmou AD ATELIÉR České Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk. Rozbor udržitelného rozvoje obsahuje textovou část, vč. rozboru udržitelného rozvoje formou SWOT analýz
 • Problémy k řešení v ÚPD byly v tomto roce poprvé vyhodnoceny v rámci samostatného svazku - Karty obcí, který obsahuje také grafickou část s problémovým výkresem.

Postup zpracování územně analytických podkladů ORP Prachatice při aktualizaci v roce 2012

 • Údaje o území dle §4 odst. 2 a část A přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.Údaje o území byly zpracovány v rámci průběžné aktualizace pracovníky městského úřadu, odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče k datu 30. června 2012. Data jevu č , A11 vypracovala firma GEFOS a. s. a Ing. arch. Vladimír Charvát.
 • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 2 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly zpracovány firmou GEFOS a. s. a Ing. arch. Vladimírem Charvátem. Podklady zahrnují textovou část s kartogramy, které jsou členěny do 3 pilířů přírodní, hospodářský a sociální dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a grafickou část v podobě výkresů hodnot, záměrů a limitů.
 • Rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 1 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Rozbory udržitelného rozvoje území byly zpracovány firmou GEFOS a. s. a Ing. arch. Vladimírem Charvátem. Rozbor udržitelného rozvoje obsahuje textovou část, vč. rozboru udržitelného rozvoje formou SWOT analýz, vyhodnocení vyváženosti území a stanovení problémů k řešení a grafickou část s problémovým výkresem.

Postup zpracování územně analytických podkladů ORP Prachatice při aktualizaci v roce 2010

 • Údaje o území dle §4 odst. 2 a část A přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.Údaje o území byly zpracovány v rámci průběžné aktualizace pracovníky městského úřadu, odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče k datu 30. června 2010. Data jevu č. A01, A11, A13, A14, A15, A19, A20, A21, A117 a A118 vypracovala firma AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk.
 • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 2 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. byly zpracovány firmou AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk. Podklady zahrnují textovou část s kartogramy, které jsou členěny do 3 pilířů přírodní, hospodářský a sociální dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a grafickou část v podobě výkresů hodnot, záměrů a limitů.
 • Rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 1 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Rozbory udržitelného rozvoje území byly zpracovány firmou AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk. Rozbor udržitelného rozvoje obsahuje textovou část, vč. rozboru udržitelného rozvoje formou SWOT analýz, vyhodnocení vyváženosti území a stanovení problémů k řešení a grafickou část s problémovým výkresem.

Postup zpracování územně analytických podkladů ORP Prachatice při aktualizaci v roce 2008

 • Údaje o území dle §4 odst. 2 a část A přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.Údaje o území byly zpracovány pracovníky městského úřadu, odboru stavebně-správního a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče k datu 31. prosince 2008. Data u jevů č , A11, A12, A14, A15 vypracovala firma AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk a u jevů A67, A68, A69 a A70 (vodovody a kanalizace), A93 (místní komunikace) a A103 (turistické a cyklotrasy) firma GEOPLAN s. r. o., ing. Jan Houška. Údaje o území zahrnují jednotlivé jevy, které jsou členěny do 119-ti témat dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 2 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území byly zpracovány firmou AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk Podklady zahrnují textovou část, přílohu se statistickými tabulkami a kartogramy, které jsou členěny do 3 pilířů přírodní, hospodářský a sociální dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 • Rozbor udržitelného rozvoje území dle §4 odst. 1 písm a) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Rozbory udržitelného rozvoje území byly zpracovány firmou AD ATELIER s. r. o. - Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk. Rozbor udržitelného rozvoje obsahuje textovou část a problémový výkres.


Kontaktními osobami ve věcech územně analytických podkladů jsou:

Mgr. Vlastimil Lukášek (tel. 388 607 558, email: vlastimil.lukasek@mupt.cz)
Tomáš Turek (tel. 388 607 548, email: tomas.turek@mupt.cz)


Tento projekt byl spolufinancován z prostředků evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu české republiky