Územní plánování

Územní plánování na MěÚ Prachatice obecně

Městský úřad Prachatice, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností, na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nese statut úřadu územního plánování, do jehož působnosti patří mj.:

  1. pořizování územního plánu a regulační plánu pro území města Prachatice,
  2. pořizování územně plánovacích podkladů,
  3. pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie na žádost obce ve svém správním obvodu,
  4. pořizování vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.

Správní obvod MěÚ Prachatice, jakožto obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zahrnuje tyto obce:
Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice.

Působnost úřadu územního plánu v rámci organizační struktury MěÚ Prachatice zajišťuje odbor stavebně správní a regionálního rozvoje.

Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plánování trvale a komplexně řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Územní plán, jakožto nejběžnější koncepční nástroj územního plánování, stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tzv. "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (tzv. "plochy přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby a opatření a pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Vytváří tedy předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje České republiky.

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Vydáván je formou opatření obecné povahy podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění).

Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Podrobnější informace lze získat na MěÚ Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního rozvoje.