Krizové situace

Kam ohlásit krizovou situaci

Hasičský záchranný sbor Prachatice  tel.: 150, 388 303 111 
Zdravotnická záchranná služba Prachatice  tel.: 155, 388 385 822 
Policie ČR Prachatice  tel.: 158, 974 236 111
Městská policie Prachatice  tel.: 156, 388 311 033

 

 

 

Krizový štáb

Město Prachatice má zřízen krizový štáb.

Krizový štáb se svolává při vzniku mimořádné události (která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí), při vyhlášení stavu nebezpečí, nouze nebo stavu ohrožení státu.

Koordinuje, řídí záchranné, likvidační práce ve svém správním území a zasedá v budově:

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  -  PRACHATICE
Slunečná 932
Prachatice
tel.: 388 303 111

Varovné signály

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?
O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků a internetových médií.

Kolik máme varovných signálů v České republice?
V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, který může být vysílán třikrát po sobě v cca. tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Co musíme udělat, když uslyšíme signál "Všeobecná výstraha"?
Pokud uslyšíme varovný signál "Všeobecná výstraha" a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad, apod. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období udělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem. Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?
Sirénami je vyhlašován ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Signál slouží ke svolávání jednotek požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.
K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění )zkouška sirén) se provádí zpravidla každou první středu v měsící ve 12 hodin.

Kde získáte informace o charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?
Občan získá informace charakteru možného ohrožení, opřipravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány

 1. Povodňová komise Města Prachatice, která je odpovědná za ochranu před povodněmi, zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně. V období po povodni činí opatření a vydává opatření k zabezpečovacím a záchraným pracem ve svém územním obvodu města.

  Povodňová komise města zasedá v 1.patře budovy MĚSTSKÉ POLICIE PRACHATICE
  Velké náměstí 11
  Prachatice
  Tel.: 156, 388 311 033, 388 310 106
 2. Povodňová komise Města Prachatice s rozšířenou působností, která je odpovědná za ochranu před povodněmi, zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně. V období následujícím po povodni, činí opatření k zabezpečovacím a záchraným pracem ve svém správním obvodu.

  Povodňová komise Města Prachatice s rozšířenou působností zasedá v budově HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU - PRACHATICE
  Slunečná 932
  Prachatice
  tel.: 388 303 111

Co dělat při povodni

Povodňové orgány vyhlašují stupně povodňové aktivity:

 • Stav bdělosti
 • Stav pohotovosti
 • Stav ohrožení

Jak budete uvědoměni v případě ohrožení povodní

 • signálem, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, hromadnými sdělovacími prostředky, místním rozhlasem.

Co musíme udělat při vyhlášení stavu pohotovosti

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacím prostředků,
 • řídít se příkazy povodňových orgánů, policiea záchranářů, a informovat se o způsobu, místě evakuace,
 • připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
 • připravit si pytle s pískema další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken

Co musíme udělat při vyhlášení stavu ohrožení

 • připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu,
 • přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater,
 • připravit rodinu a hospodářská zvířata k evakuaci,
 • při zaplavování domu odpojit přívod el. proudu, uzavřít hlavní přívod plynu,
 • v případě vyhlášení nebezpečí zátopové vlny - připravit se k okamžité evakuaci

V případě vyhlášení evakuace

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci,
 • okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit přesun na místo, které nebude ohroženo povodní,
 • co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru.