Pojem město, městský úřad

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů uvádíme jednoduché vymezení.

Město (obec) je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí,...) se vztahuje k Městu (Obci).

Městský (obecní) úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad města (obce) a tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník městského (obecního) úřadu a zaměstnanci města (obce).
Městský (obecní) úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a je při těchto úkonech podřízen krajskému úřadu.

Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Město Prachatice". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Městský úřad".