Zimní údržba komunikací

pluh

Vážení občané,

Na této stránce naleznete informace k problematice zimní údržby komunikací a zároveň odpovědi na často kladené otázky, za které Vám předem děkujeme a které budeme průběžně doplňovat.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka:
Proč nejsou uklizené chodníky, které jsou obecní? Musí je město uklízet? Kdo a jak se uklízí? Jaký je právní rámec?
Odpověď:
Právní rámec - § 26 a 27 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.  Právní úprava stanovuje, že vlastník dálnice, silnice, místní komunikace a chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni upozornit.
Ve městě Prachatice provádí úklid správce komunikací, tj. Technické služby Prachatice s.r.o., za pomoci osob na výpomoc (soukromá technika Přída, Koutný), dočišťování přechodů pro chodce v centru města firma Laci, na Libínském Sedle Jan Machala. Dále TS využívají pracovníky z úřadu práce (veřejně prospěšné práce) a veřejnou službu.

Otázka:
Uklízí se podle nějakého plánu nebo je to chaotické a podle toho, jak moc sněží nebo mrzne? Pokud existuje nějaký plán, kdo jej schvaluje, kde jej najdu k nahlédnutí, je také na internetu?
Odpověď:
Rada města schvaluje na každé zimní období, kterým je dle zákona období od 1.11. do 31.3. následujícího roku, plán zimní údržby. Tento plán stanovuje optimální rozsah a způsob jejich zimní údržby na zimní období a  je základním podkladem pro zmírnění závad v jejich sjízdnosti a schůdnosti na území města Prachatice.
Rozsah, způsob a časové lhůty pro zimní údržbu místních komunikací jsou dále stanoveny v nařízení č. 2/2009, které je zveřejněno na webových stránkách města. Vše je stanoveno s ohledem na finanční možnosti vlastníka komunikací, technické a personální vybavení správce místních komunikací a osob   pro výpomoc, s ohledem na  celospolečenské potřeby města a s ohledem na další meze možností vlastníka a správce komunikace a osob pro výpomoc.
Plán zimní údržby na internetu v minulosti zveřejňován nebyl.

Otázka:
Kam se mám obrátit, pokud bude nějaká část města nesjízná, aby byla zjednaná náprava co nejdříve? Existuje nějaký dispečink a jak funguje?
Odpověď:
Je několik možností na koho se v zimním období obrátit:
Technické služby Prachatice – dispečer dopravy 388 318 642, vedení firmy 388 318 736 – od 6,00 do 14,00 hodin
Městský úřad Prachatice – odbor KSD – Jeřábková, Pancer – 388 607 506/507 – v pracovní době
Městská policie – bezplatná linka 156 – funguje 24 hodin denně a po tuto dobu je napojena na pohotovostní službu Technických služeb
Pokud se týká silnic ve správě SÚS – dispečink zimní údržby 388 311 049

Otázka:
Jak často prohrnujete, mám pocit, že třeba v obytných čtvrtích se prohrnuje v dlouhých intervalech. Stahuje se sníh na rovinách nebo se nechává ležet? Proč nejezdí traktory a jejich posádky častěji? To máte málo techniky?
Odpověď:
Zimní údržba je zajišťována s přihlédnutím k občanským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací (města) na straně druhé. Na údržbu pluhováním, jsou plánem určeny celkem tři traktory s nesenou radlicí. Jeden úkon tj. provedení shrnutí sněhu určeného úseku, představuje cca 6-7 hod. Pomineme-li personální zdroje, předpisy bezpečnosti práce, je jeden úsek možné teoreticky projet max. 3-4x za den. Reálně však, se současnými zdroji max. 2x. Platí jednoduchá úměra. Mám-li finanční prostředky na zabezpečení více prostředků, bude údržba prováděna častěji. Na rovinách se sníh nenechává ležet, udržuje se pouze pluhováním, bez chemického ošetření. Není otázkou počtu techniky, spíše omezených finančních zdrojů.

Otázka:
Je nutné, aby byla na silnici prosolená břečka? Proč ji hned neshrne traktor?
Odpověď:
Viz odpověď výše. Omezený počet techniky v důsledku omezených finančních prostředků.

Otázka:
Kde se solí a proč? Používají se také inertní (nechemické) posypové materiály, jaké a kde?
Odpověď:
Rozsah a použití posypových materiálů určuje plán zimní údržby. Inertní materiály se používají tam, kde je zakázáno použití chemických posypových materiálů (ochranné pásmo zdrojů pitné vody, železniční přejezdy, chráněná území…)
V minulém roce jsme zkoušeli inertní materiál (písek, kamennou drť) používat i v centru města a v ostatních částech, zejména v kopcovitém terénu. Částečně se osvědčilo, částečně ne, neboť se zejména v centru pod takto ošetřenou sněhovou vrstvou vytvořila silná ledovka, na kterou byl tento materiál neúčinný, stejně tak jako při dalším sněžení. Zároveň tímto dochází ke znečišťování komunikací, zvýšené prašnosti a nákladů na úklid města v jarních měsících a v neposlední řadě zatížení kanalizace a ČOV.

Otázka:
Jak udržujete stoupání na Sady a 4. bytový okrsek? Dbáte, aby byly vždy sjízdné?
Odpověď:
Veškeré svažité komunikace, včetně dotazovaných, jsou ošetřovány chemicky. Podstatou zimní údržby je snad snaha udržet komunikace schůdné a sjízdné. A to nejenom dotazované, ale všechny určené plánem zimní údržby.

Otázka:
Kolik stojí údržba, například jedno kompletní prohrnutí města? Kolik je v rozpočtu města   na zimní údržbu?
Odpověď:
V rozpočtu města již několik let zpátky, je uvažováno s částkou na zimní údržbu ve výši 3 mil. Kč a je tomu tak i v návrhu na příští rok. Rozsah a způsob zimní údržby je úměrně vázaný na objem finančních prostředků, které je město ochotno a schopno na zimní údržbu vynaložit. Jedno prohrnutí komunikací města při plném nasazení techniky a lidí přijde na cca 40-60 tis.,-Kč. V ceně není započítán posypový materiál.

Otázka:
Co se stane, když uklouznu na městském chodníku a způsobím si újmu na zdraví? Zaplatí mi město bolestné a zničené oblečení?
Odpověď:
Město Prachatice má uzavřenou pojistnou smlouvu, která řeší i tzv. odpovědnost za škody. Každá pojistná událost se posuzuje individuelně a nelze všechny případy paušalizovat. Pojišťovna vyhodnotí souvislosti spojené s případným úrazem a vydá stanovisko, ve kterém učí odpovědnost vlastníka komunikace za způsobené škody.

Otázka:
Jsou všechny silnice v Prachaticích udržovány městem nebo ještě někým jiným?
Odpověď:
Všechny silnice nejsou udržovány městem. Zákon tuto povinnost stanovuje vlastníkům dálnic, silnic, místních komunikací a chodníků. V Prachaticích provádí údržbu silnic II. třídy Správa a údržba silnic, závod Prachatice a dále jiní soukromí vlastníci (např. soukromá ZTV).

Otázka:
Proč neuklízí sníh nezaměstnaní?
Odpověď:
Nezaměstnané občany řeší především úřad práce. Odbor sociálních věcí městského úřadu eviduje klienty, kteří mají možnost vykonávat tzv.veřejnou službu a ty upozorňuje, že pokud jsou v evidenci úřadu práce více než 6 měsíců, mají tuto službu vykonávat. Vedle veřejné služby bude využíváno i obecně a veřejně prospěšných prací a dalších vyhlášených dotačních programů úřadu práce.

Otázka:
Může jim to někdo nařídit?
Odpověď:
Nezaměstnaným klientům, kteří jsou v evidenci odboru sociálních věcí, nikdo nemůže nařídit vykonat veřejnou službu / úklízet sníh /.

Otázka:
Nepoužívá se sůl i za trvalého sněžení?
Odpověď:
Nejprve provádí stažení sněhové vrstvy pluhem a na určených úsecích (svažité komunikace , křižovatky, hlavní průtahy městem) se následně aplikuje posypová sůl (určitě ne plošně).

Otázka:
Má sůl vliv na obrusnou vrstvu komunikací (zvláště z betonové dlažby) a jejich okolí (hlavně floru)?
Odpověď:
Posypová sůl má nepochybně negativní účinky na betonové komunikace a floru.

Otázka:
Proč vidím jet traktor, který shrabuje sníh neefektivní rychlostí?
Odpověď:
Stahování sněhu  na městských komunikacích má svá specifika a nelze je absolutně srovnávat s údržbou státních silnic. Nelze stahovat sníh  vyšší rychlostí mezi zaparkovanými auty, kde mnohdy nejde ani projet z důvodu úzkého jízdního profilu a tam, kde se na komunikacích nacházejí zpomalovací prahy, obrubníky, kanály…. . Při vysoké rychlosti také bude sníh odhazován na soukromé pozemky, předzahrádky, přilehlé chodníky, budovy (viz. stížnost občanů-reportáž TV Prima)

Otázka:
Proč vidím že jede výše zmiňovaný traktor a za ním jede posypový vůz, který je opatřen přípravkem na radlici, ta ovšem absentuje.
Odpověď:
Na běžných silnicích používaná technika je zcela nevhodná do městské zástavby. Tato byla v minulosti zkoušena. Nákladní vůz s čelní radlicí je nevhodný – zhoršená manipulační schopnost – odklízení křižovatek, parkovišť, zejména malých poloměrů zatáček, poškozování obrubníků,vystouplých kanálů, vystouplých litinových uzávěrů vodovodních, plynových … pro řidiče je velmi složitá obsluha - obrazně řidič velmi brzy „líbá“ přední sklo!

Otázka:
V Prachaticích je používána extrémně nadbytečně, osobně její význam vidím pouze při použití ve dne a to na likvidaci ledových námrazků z ujetého sněhu, jinak nepostačoval by jiný druh posypu, nebo na nemotorizované komunikace použití předních kartáčů na multikáry? Proč to jde v jiných městech (i Jihočeského kraje) a u nás ne?
Odpověď:
Otázka množství a druhu použití posypových materiálů, je dle mého názoru, věcí širší diskuze. Jsou zastánci použití inertních materiálů, jiní jsou zastánci použití chemických. Každá z technologií má své výhody i nevýhody.

Otázka:
Od kdy platí lhůty  uvedené v plánu zimní údržby,  tak jak jsou uvedené, tak mi není jasné, k čemu se váží.
Odpověď:
Lhůty jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., a následně jsou stanoveny v plánu zimní údržby, jedná se o lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, nikoliv zajištění komplexního úklidu.
Komunikace jsou zařazeny do jednotlivých  pořadí důležitosti podle jejich dopravního významu. Zatřídění do jednotlivého pořadí důležitosti bylo provedeno vlastníkem komunikací a odsouhlaseno komisí dopravy.
Rozsah, způsob a časové lhůty pro zimní údržbu místních komunikací jsou stanoveny s ohledem na finanční možnosti vlastníka komunikací, technické a personální vybavení správce místních komunikací - Technické služby  Prachatice s.r.o. a osob   pro  výpomoc,  s  ohledem na   celospolečenské  potřeby  města  a  s  ohledem  na  další  meze možností vlastníka a správce komunikace a osob pro výpomoc.
Lhůty pro zmírňování závad jsou počítány od výjezdů mechanizmů a čet určených k provádění zimní údržby. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti a schůdnosti do výjezdu mechanizmů a čet nesmí přesáhnout v pracovní době správce komunikací a osoby pro výpomoc 30 minut a v mimopracovní dobu 60 minut. V místech, kde není na komunikaci zajištěno dostatečné umělé osvětlení a zimní údržba je prováděna ručně, je lhůta počítána, až od doby, kdy je dostatečná denní viditelnost, která zabezpečuje bezpečnost práce a ochranu zdraví osob vykonávajících tyto práce. V případě dlouhodobého sněžení se lhůty prodlužují, resp. probíhá průběžná údržba pluhováním a lhůty stanovené plánem ZÚ se počítají od ukončení sněžení.

Otázka:
Proč je krajská silnice mokrá – třeba v úseku na Libín, když ve městě mají takový povlak ze sněhu a soli, když mrzne?
Odpověď:
Správa a údržba silnic komunikace převážně prohrnuje a solí najednou (kromě zakázaných úseků, např. u vodních zdrojů, chráněných oblastech atd.), jedná se o jiné kategorie silnic, konkrétně Vámi zmiňovaná komunikace směr Libín je silnice II. třídy, s tranzitní dopravou na hraniční přechod, udržuje se v jiném režimu než místní komunikace ve městech. Město se snaží používat sůl méně, nejprve provádí stažení sněhové vrstvy pluhem a na určených úsecích (svažité komunikace , křižovatky, hlavní průtahy městem) se následně aplikuje posypová sůl (ne plošně).

Dokumenty ke stažení:

PDF Semestrální práce Ing. Vítezslava Janků: Posypové látky pro zimní údržbu silnic, operační plán zimní údržby silnic v okrese Trutnov
PDF Plán zimní údržby pro místní komunikace města Prachatice v zimním období od 1.11.2016 do 31.3.2017