Městská škola (č.p.30)

Měšťanský dům č.p. 30 se nachází v pohledově exponované poloze severně u kostela sv. Jakuba Většího. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jednopatrový dům byl vystavěn v pozdní gotice přistavěním k původní středověké kamenné městské hradbě z konce 14. století poté, co ve druhé čtvrtině 16. století bylo opevnění města zdokonaleno zřízením vnější – parkánové – hradební kamenné zdi se sedmi dělovými baštami rozmístěnými po jejím obvodu a původní středověká hradba tak ztratila svou hlavní obrannou funkci. Přistavění domu k hradební zdi je na východním průčelí do parkánu dobře patrné odskočením zdi pod úrovní parapetu oken patra. Šířka stěny v úrovni přízemí, obsahující středověkou hradební zeď, dosahuje cca 230 cm.

Ve střešní části po celém obvodu domu obíhá obvodová atika vrcholící cimbuřím s nárožními vížkami, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s původními výtokovými otvory v atice. Jde o původní renesanční řešení zastřešení, tehdy v Prachaticích typické, které bylo po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, na většině prachatických domů nahrazeno klasickou podél ulice orientovanou sedlovou střechou. V reakci na požár města totiž prachatická městská rada nařídila zbořit mnoho renesančních štítů do ulice s následnou výstavbou požárních štítů mezi navazujícími domy s nově řešenými sedlovými střechami s hřebenem podél ulice.

Fasádu domu pokrývá světle žlutá, jen lžící stržená, hrubá omítka, vyjma ploch mírně předstupujících okenních šambrán, zaoblené neprofilované korunní římsy a plochy atiky, které jsou hlazené. Toto řešení je novodobou replikou původní gotické úpravy fasády.

Původní dům byl v roce 1557 rozsáhle renesančně přestavěn, včetně přistavění předsazeného rizalitu k východnímu průčelí do parkánu, rozšiřujícího vnitřní prostor patra. V úrovni přízemí rizalit obsahuje dvě půloválné arkády přecházející do trojice obdélných pilířů. V úrovni patra je fasáda rizalitu zdobena psaníčkovým sgrafitem, u pravého nároží doplněným zobrazením sloupu s patkou a hlavicí. Dodatečné přistavění rizalitu je dobře patrné z napojení střechy rizalitu na východní průčelí domu, kde zasahuje do šambrány oken do podstřešního prostoru. Čelní stěna rizalitu je prolomena třemi okny, přičemž meziokenní pilíř levého a prostředního okna vyplňuje latinský text na barevně odlišném podkladu.

Vstup do domu od kostela sv. Jakuba uvozuje tesaný pozdně gotický kamenný portál s překříženými výžlabky. Přízemní část obsahuje valeně klenuté prostory s výsečemi, patro je plochostropé.

Budova byla od 16. do 19. století užívána jako městská škola, přičemž v ní rovněž bydlel rektor školy. V návaznosti na to bývá budova nazývána Rektorský dům, případně Literátská škola.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou s cimbuřím, sgrafitovou výzdobou rizalitu a polohou těsně vedle kostela sv. Jakuba v linii původní středověké hradby s dominantním významem v panoramatu městských hradeb a kostela sv. Jakuba patří dům č.p. 30 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace.

Městská škola Městská škola Městská škola
Městská škola Městská škola Městská škola
Městská škola Městská škola Městská škola
Městská škola Městská škola Městská škola

Vypracoval: Bc. Antonín Jurčo