Dům č.p.63

Renesanční měšťanský dům č.p. 63 se nachází v Křišťanově ulici. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Nenápadný jednopatrový dům z druhé poloviny 16. století v řadové uliční zástavbě. Od obnovy po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, zastřešený sedlovou střechou s hřebenem podél ulice. Okapově orientovaná sedlová střecha nahradila původní, v Prachaticích typické, renesanční řešení zastřešení s atikou zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem v atice.

Uliční fasáda se třemi osami otvorů je rekonstrukcí zjednodušené pravděpodobné renesanční podoby průčelí, realizovanou roku 2013, kdy nahradila předchozí hladkou štukovou fasádu členěnou mírně předsazenou mezipatrovou hladkou neprofilovanou římsou s malovanými šambránami okolo oken a malovaným kvádrováním po obou stranách fasády, coby zjevně novodobé aranžérské ztvárnění rádoby historické podoby.

Na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu omítek pokrývá uliční průčelí hrubá rustikální omítka zemité barvy kopírující nerovnosti zdiva, doplněná po obou stranách nárožní pásovou bosáží  vyrýsovanou v hlazené omítce a polychromovanou šedě a lomeně bíle. Okna původně měla od renesančního stavitele pravděpodobně kamenná ostění s návaznou kletovanou šambránou. Tyto prvky se však nedochovaly a jako celek nebyly rekonstruovány, také z důvodu nepůvodnosti nynějšího rozvržení okenních otvorů pocházejícího zřejmě z klasicistní přestavby. Okna nyní lemují omítkové kletované šedě polychromované šambrány nepatrně předstupující před plochu okolní rustikální omítky. Výplně mají čtyř tabulkově členěné, dvoukřídlé. Zásadním faktorem zjednodušení renesanční podoby průčelí však je absence zmíněné původní renesanční atiky kryjící střechu.

V přízemí vpravo je hodnotný renesanční masivní kamenný bosovaný portál z dioritu, ve vrcholu na klenáku s tesanou kartuší nesoucí plastickou dataci 1581, značku „MAP“ (Mathes Pecovský), ve které písmeno „A“ je protnuto křížkem, a heraldický pětilistý květ růže (symbol Rožmberků). U oblouku portálu vrat jsou pod novou omítkou zachovány fragmenty původních renesančních omítek.

Shora průčelí ukončuje hlavní – korunní – římsa, jejíž spodní okraj je mírně předsazen před fasádu a pod kterou je kletovaný lomeně bíle polychromovaný pás omítky.

V 16. století v domě býval pivovar. V interiéru je dochována renesanční dispozice zaklenutého přízemí s příčnou síní a pravým průjezdem se špalíčkovou dřevěnou dlažbou do dvora. Sklep s kamennou valenou výsečovou klenbou zasahuje příčně pod ulici.

Dům č.p. 63 Dům č.p. 63 Dům č.p. 63
Dům č.p. 63 Dům č.p. 63 Dům č.p. 63

Vypracoval: Ing. Antonín Jurčo