Dům č.p. 130 Horní

Měšťanský dům čp. 130 tvoří součást řadové zástavby (jiho)západní strany Horní ulice, nachází se na nároží ulic Solní a Horní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou zastřešeným půdorysem tvaru "L", obsahující nad uliční částí traktu do Horní ulice dva sedlové vikýře se společným úžlabím s výtokovým otvorem a se štíty nad korunní římsou krytou prejzy.

Původ domu spadá do středověku. Převážná část konstrukcí přízemí je gotického původu, v úrovni patra již převládají konstrukce barokní. Radikálně byl dům přestavěn na konci 18. či na počátku 19. století. Z této přestavby zřejmě pochází dále zmíněné domovní znamení.

Fasáda do Horní ulice je v patře pětiosá, v přízemí je v ose průčelí situován půlkruhově zaklenutý vstup, vlevo je prolomeno jedno okno, vpravo okna dvě. Otvory jsou lemovány plastickými plochými šambránami provedenými v omítce. Nad vstupem jsou tři omítkové kartuše. Největší prostřední obsahuje domovní znamení, menší levá číslo popisné domu a pravá letopočet 1446. Letopočet zřejmě nesouvisí s domem, spíše jde o (zkreslenou?) novodobou interpretaci neznámého pramene. Domovní znamení je převzatým znakem cechu ševců v jedné z jeho možných podob a pravděpodobně odkazuje k ševcovské živnosti tehdejšího majitele domu. Ztvárnění znaku je zjednodušené, má jít o tři ze společného místa vycházející a v koleni ohnuté nohy, zobrazovány bývají obuté i bosé. Celé průčelí je po stranách rámováno lizénami od soklu až po korunní římsu. Dominantním prvkem jsou dva zmíněné prosté štíty s tvarovaným obvodem, vzniklé při zmíněné přestavbě na přelomu 18. a 19. století. Štíty na sebe navazují výtokovým otvorem ze společného úžlabí střech, na vnějších stranách jsou ukončeny volutou. Každý štít obsahuje jedno segmentově zaklenuté okno. Zajímavým detailem jsou také železné volutové konzoly podpírající okapový žlab korunní římsy.

Průčelí do Solní ulice je čtyřosé, v přízemí obě krajní osy obsahují dveřní otvory, v patře dvě pravá okna jsou iluzivní malovaná. Vzniklo dodatečně, neboť z této strany původně na dům navazovalo další (úzké) stavení a v ulici dále tzv. Horní brána (v dochovaném rozsahu odstraněna roku 1859).

Dvorní fasáda je členěna na průčelí traktu podél Solní ulice zastřešeného sedlovou střechou a průčelí předstupujícího křídla ukončeného nad úrovní patra terasou užívanou v rámci podkroví. U pravého nároží této části je opěrný pilíř - scarp. V úrovni patra navazuje arkýř původního záchodu s viditelným kamenným krakorcem. Omítnuta je vápennou jednovrstvou omítkou utaženou dřevem zachovávající přirozené nerovnosti zdiva.

Uliční i dvorní fasáda je hladká se zmíněnými plastickými omítkovými prvky v rozsahu lizén na nároží Solní a Horní ulice, nároží Solní ulice a dvora a také na okraji domu u čp. 131, dále šambrán okolo oken a vstupních dveří z Horní ulice, fabionové korunní římsy v Solní a Horní ulici, vlysu pod hranami střešních rovin do dvora a olemování štítů do Horní ulice, které je zakončeno volutkami s drážkou naznačující vinutí.

Barevnost fasády je řešena v barokním duchu. Hlavní plocha fasády je patinovaná v barvě světlé červené lomené do pískova, plastické prvky a ve dvoře předstupující křídlo s terasou jsou světle okrové, dvorní zeď lomeně bílá. Iluzivní okna do Solní ulice jsou detailně promalována, přičemž jedno z oken doplňuje ilustrace kočky domácí sedící na parapetu.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní
Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní
Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní Dům č.p. 130 Horní
Dům č.p. 130 Horní