Dům č. p. 156 Neumannova ul.

Měšťanský dům čp. 156 v Neumannově ulici se nachází u východního konce Neumannovy ulice při jejím vyústění do Kostelního náměstí. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Přes své situování v řadové uliční zástavbě se nachází v pohledově exponované poloze, neboť je třetím od počátku zástavby severní fronty Neumannovy ulice, přičemž tato poloha a zakřivení ulice způsobují uplatnění domu v šikmých pohledech již z prostoru před Dolní branou. Renesančním výrazem hlavního průčelí dům představuje v prostředí okolních málo pozoruhodných budov výraznou místní dominantu.

Jedná se původně o gotický dům, přestavěný renesančně ve druhé polovině 16. století a následně rozsáhle klasicistně v 19. století, zřejmě vlivem velkého požáru města v roce 1832. Tehdy byla, stejně jako u většiny prachatických domů, odstraněna renesanční atika s obloučkovými štítky, obíhající předtím celý obvod domu, a střecha byla přeřešena z původní zaatikové negativně sedlové se středním úžlabím a výtokovým otvorem v atice průčelí do klasické sedlové střechy s okapem podél průčelí.

Hlavní plochu uličního průčelí domu kryje vápenná omítka s hrubým rustikálním povrchem (strhávané prohozy). Oživují ji omítkové kletováním hlazené lizény po stranách fasády a na nároží atiky, šambrány okolo oken a dveří, mezipatrová a korunní římsa, vrcholová římsa atiky a také vlysy pod římsami. Průčelí vrcholí atikou s ukončujícími obloučkovými štítky a nárožními věžičkami s kletovanými povrchy atiky, věžiček i obloučků, jejichž plochu doplňuje rytý sgrafitový motiv slunce. Profil atikové vrcholové římsy je protažen také na viditelné boky atiky, čímž navozuje dojem původního provedení atiky po celém obvodu domu.

Řešení uličního průčelí je přiměřenou rekonstrukcí pravděpodobné tehdejší podoby renesanční fasády, realizovanou roku 2016 v návaznosti na fragment originální renesanční atiky s ukončujícími obloučky a jejich rytou sgrafitovou výzdobou, dochovaný v podstřešním prostoru sousedního čp. 157, zjištění při rozšířeném restaurátorském průzkumu v rámci rekonstrukce a typická řešení na obdobných jiných domech ve městě.

Informační prameny udávají, že zdejší obloučkové štítky patří k nejstarším v Čechách a předpokládají, že právě z Prachatic se obloučky dále rozšířily do sousedního Podunají.

Zadní průčelí domu obsahuje původní středověkou gotickou kamennou hradbu, která v první polovině 15. století nahradila původní opevnění města budované od první poloviny 14. století v podobě zřejmě nasypaného zemního valu s dřevěnými sruby a kůly (palisádami). V souladu se zvyklostmi je dvorní průčelí řešeno čistě účelově bez vyšších estetických ambicí. V patře obsahuje charakteristickou pavlač, umístěnou na koruně zbytku hmoty hradby a krytou přesahující střechou.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Dům č. p. 156 Neumannova ul. Dům č. p. 156 Neumannova ul. Dům č. p. 156 Neumannova ul.
Dům č. p. 156 Neumannova ul. Dům č. p. 156 Neumannova ul.