Bozkovského dům (Velké náměstí 184)

Renesanční měšťanský dům čp. 184, nazývaný Bozkovského, se nachází na jižní straně Velkého náměstí v Prachaticích na nároží Velkého náměstí a ulice Solní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jedná se o třípodlažní stavbu s valbovou střechou původně pocházející z 1. poloviny 16. či konce 15. století. Hlavní průčelí do náměstí je zvýrazněno krátkým úzkým křídlem vystupujícím do náměstí s loubím o dvou polích renesanční křížové hřebínkové klenby v přízemí a trojicí arkýřů na kamenných krakorcích v úrovni patra (čelním a dvou bočních).

Fasáda zvýrazňujícího křídla je zdobena kvádříkovou malbou bosování z roku 1573, provedenou technikou chiaroscura, která je použita také na nedaleké Staré radnici. Kvádříky jsou rozvrženy nepravidelně a na rozích nenavazují. Na čelním arkýři je v parapetní části kruhový medailon s malbou rožmberského jezdce. Okraj medailonu tvoří částečně vavřínový věnec, ve spodní části medailonu je textová informace o přestavbě domu v roce 1573, o jeho shoření dne 13. dubna 1832 a následné obnově téhož roku a také v roce 1868. Pod pravým oknem je zachován fragment nápisu o přestavbě domu Jiříkem Bozkovským roku 1573.

V podloubí jest výmalba z roku 1611. Podél žeber a lemů oblouků klenby loubí je pásový ornament. V polích klenby jsou znaky prachatických měšťanských rodů a nápisové pásky. Ve dvou erbech je zřetelně napsáno datování 1611. Zajímavý je zde také dochovaný přípis, kde malíř poznamenal: „Vymalováno jest, ale není zaplaceno“.

Průčelí do Solní ulice a zbývající část průčelí do Velkého náměstí má hladkou štukovou fasádu členěnou okny a ze Solní ulice vedlejším vstupem, z náměstí hlavním vstupem. Oba vstupy, stejně jako přízemní okna, jsou segmentově zaklenuty. Okna prvního i druhého patra rámují tmavě hnědé dřevěné obložky rámů a doplňují parapetní římsy. Fasádu dále člení římsy mezi jednotlivými podlažími a ukončuje ji profilovaná korunní římsa s fabionem.

Prvním doloženým majitelem byl v roce 1551 Jiří Janček. Mezi léty 1571 - 1598 byl dům v majetku rodiny obchodníka se solí, prachatického rychtáře a pozdějšího hejtmana Jiříka Bozkovského z Bozkovic, který ho získal svatbou s Apolenou Tekynarovou. V roce 1598 byl dům prodán za 450 kop grošů míšeňských Štěpánu Petrhanzlovi a poté často měnil majitele. Při zhoubném požáru města dne 13. dubna 1832 došlo k velkému poškození domu. V rámci opravy byly zbourány původní renesanční štíty. Přestavbu domu roku 1868 provedl majitel Felix Spinka.

Do roku 1570 budova sloužila jako radnice. Přízemní část domu do Solní ulice v 16. století sloužila jako masné krámy. V letech 1882 - 1885 v domě sídlila česká škola. V poslední čtvrtině 19. století zřídila majitelka Marie Hrbková ze třinácti masných krámů v přízemí kavárnu. Aktuálně je v přízemí domu také provozována cukrárna s kavárnou, prostory v prvním patře jsou užívány jako obřadní síň. Ve druhém patře je od roku 2001 umístěno Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka se stálou expozicí děl tohoto světoznámého moderního sochaře a malíře a čestného občana města Prachatice.

Dům dominuje jižní straně Velkého náměstí a tudíž má zásadní urbanistický význam. Rovněž svojí výtvarnou kvalitou, hmotovou skladbou, architektonickým rozvrhem a hodnotou stáří svých prvků patří k nejhodnotnějším objektům Městské památkové rezervace Prachatice.

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Bozkovského dům Bozkovského dům Bozkovského dům
Bozkovského dům Bozkovského dům
Bozkovského dům Bozkovského dům Bozkovského dům