Ocenění města Prachatice

2015

 • Vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón od udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2002 do současnosti.

2014

 • Cena MAKROPULOS – cena ministra zdravotnictví za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života seniorů, spolupráci s neziskovým sektorem, komunitní plánování, za práci pro seniory, ale i vytváření mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry, podporu dobrovolnictví, programů pro seniory a se seniory. Praha, 1. 10. 2014
 • Vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

2013

 • První místo pro Město Prachatice v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2012. České Budějovice, 2013
 • Ocenění Ministerstva vnitra ČR - Bronzové ocenění pro Město Prachatice – organizaci zvyšující kvalitu veřejné služby za uplatňování MA 21 v projektu Zdravého města Prachatice, Brno 2013
 • Ocenění Ministerstva vnitra ČR - Cena pro Prachatice za inovaci za webovou aplikaci E-Utility report , což je aplikace umožňující podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury prostřednictvím internetových stránek města Prachatice. Brno, 2013

2011

 • Cena za inovaci ve veřejné správě za Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů jako prostředek efektivní komunikace vedení města s veřejností, cena Ministerstva vnitra
 • Cena ministerstva vnitra: Cena za kvalitu ve veřejné správě – bronzový stupeň za aplikaci metody místní Agenda 21
 • Cena Mosty – uděluje NRZP nominace v kategorii instituce veřejné správy za dlouhodobou snahu o integraci osob se zdravotním postižením do života a úsilí o zlepšení kvality jejich života, Kroměříž 2011, za rok 2010
 • Cesty městy 2011 – v kategorii bodová řešení, bylo město Prachatice oceněno Nadací Partnerství za řešení designové lávky, za příkladné vyřešení propojení nově se rozvíjející části města a stávajícího sídliště s občanskou vybaveností. Oceněno bylo zároveň bezkolizní, bezpečné a bezbariérové překlenutí frekventované silnice a také mimořádně povedená architektura lávky.
 • Město pro byznys Jihočeského kraje 2011 – uděleno uznání městu Prachatice za nejméně znečišťené ovzduší týdeníkem EKONOM. Město Prachatice se zúčastnilo srovnávacího výzkumu týdeníku EKONOM "Město pro byznys Jihočeského kraje 2011". V rámci vyhodnocení průzkumu obdrželo město Prachatice uznání za nejméně znečištěné ovzduší. Měřítkem byl součet tuhých emisí, SO2, NOX a CO na km2.
 • Ekologická stopa města Prachatice 2011, ocenění, certifikát udělilo MŽP a TIMUR, za velmi příznivý poměr ekologické stopy a biologické kapacity, 3. Místo v roce 2011 ze sledovaných měst. Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka na životní prostředí, stanovuje množství přírodních produktů, které stát, město, obec, jednotlivec potřebuje v daném roce. Biokapacita města je souhrn produktivních ploch, které má město k dispozici . Ekologická stopa města Prachatice je 5,27 gha/obyvatele a biokapacita města 1,33 gha/obyvatele, (gha = globální hektar, výměra 100x100 m biologicky produktivní plochy souše, vodních ekosystémů; orná půda má jinou produktivitu než les nebo třeba oceán)
 • Prachatice - Obec přátelská rodině 2011, udělen titul a 2. místo v celostátní soutěži za prorodinné aktivity od Ministerstva práce a sociálních věcí. Titul získalo město za své snažení vytvářet prostředí, které odpovídá potřebám rodin, pomoc při řešení problémů a podporu jejich soudržnosti, spolupráci s neziskovými organizacemi, pracujícími s rodinami, podporu dětí, rodičů i prarodičů v rámci mezigeneračního působení.

2009

 • NSZM – Cena za rychlý postup nového člena ke kvalitě zdravého města a místní Agendy 21 v roce 2009

2003

 • vítězství v soutěži O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2002 s právem užívat označení Historické město roku 2002 (cena udělena v roce 2003).
 • Stříbrné ocenění v rámci evropské soutěže Entente Florale Europe 2003 – Kvetoucí města, kvetoucí sídla za: zvelebování veřejných prostranství, komise ocenila zejména začlenění areálu kasáren do města, obnovu města po povodni v roce 2002

2001

 • Evropská komise pro střední a východní Evropu udělila cenu městu:Město v souladu s požadavky EU - cena za kvalitu čištění vod