První sídelní horizont

13. století až přelom 13. a 14. století

Na základě dosavadních poznatků, které jsme získali při výzkumu Velkého a Kostelního náměstí, byly zatím pracovně vyčleněny dva základní sídelní horizonty, zahrnující období 13. a 14. století. Do jaké míry je toto dělení oprávněné a zda se jedná opravdu o jasně vymezitelné horizonty nebo o kontinuální vývoj, to nám pomůže prokázat až detailní rozbor všech získaných nálezů i prozkoumaných objektů a situací. Bude třeba řešit složité otázky vzájemných vztahů mezi jednotlivými objekty, jejich funkce, přesné doby existence a způsob zániku. Teprve potom se budeme moci blíže vyjádřit k vývoji středověké zástavby na ploše dnešního náměstí, která po sobě zanechala v zemi patrné stopy. Všechny zde prezentované objekty byly prozkoumány na ploše Velkého náměstí, kde se koncentrovaly při jeho severním a západním okraji. Není ovšem jisté, jak se na tomto faktu podepsaly mladší úpravy povrchu náměstí, které mohly na některých místech stopy staršího osídlení zcela setřít. Na Kostelním náměstí byly zahloubené objekty zjištěny rovněž, ale vzhledem k technickým podmínkám je již nebylo možné prozkoumat. Proto zde bude nutné v budoucnu sledovat veškeré zemní práce.

Nejstarší doklady osídlení Velkého náměstí a historického jádra města vůbec spadají již do průběhu 13. století (tzv. první sídelní horizont). Z této doby bylo prozkoumáno několik objektů, u kterých byla zjištěna funkce výrobní a snad také obytná. Nálezy z tohoto období se omezují téměř výhradně na zlomky nádob, jenom ojediněle byly získány železné a kamenné předměty. Pro keramiku tohoto období je charakteristický vysoký obsah drcené tuhy v keramické hmotě.

Nejčastějším tvarem nádoby je hrnec, opatřený na výduti rytou výzdobou v podobě jednoduchých vlnic, linií a různě uspořádaných řad vrypů, případně různými kombinacemi těchto výzdobných prvků.

Do tohoto horizontu můžeme předběžně datovat objekty č. 7/2000, 10/2000, 12/2000 a 13/2000.

Bylo tak prokázáno osídlení daného místa minimálně od druhé poloviny 13. století, tedy v historickém horizontu, který časově předchází založení Prachatic na počátku 14. století.

Torza nádob z 13. století
torzo torzo torzo
Celkový plán výzkumu plochy v severozápadní části Velkého náměstí
plán