Počátky osídlení

POČÁTKY A VÝVOJ NEJSTARŠÍHO STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ

Jestliže chceme důkladně poznat historii a proces vzniku vrcholně středověkého města Prachatic, musíme svou pozornost nejdříve obrátit k dnešním vesnicím Staré Prachatice a Ostrov. Právě s těmito dvěma vesnicemi jsou totiž spojeny kořeny zdejšího nejstaršího středověkého osídlení. První zmínku o Prachaticích máme v listině českého krále Vratislava II. z roku 1088, která je dnes považována za falzum z 12. století. Tehdejší Prachatice však nemůžeme hledat na místě současného města, ale právě v místech dnešní vesnice Staré Prachatice a v jejím bezprostředním okolí. Zde se začalo rozvíjet osídlení, které bylo zřejmě již od svých počátků těsně spojené s obchodem na významné komunikaci, později nazvané Zlatá stezka. Vzrůstajícímu významu Prachatic odpovídá také stavba kostela sv. Petra a Pavla, datovaná na sklonek 11. či do 12. století. Vzhledem ke strategické poloze kostela není vyloučeno, že se v jeho blízkosti nacházelo také drobné feudální sídlo jako centrum místní správy. To mělo jistě za úkol nejen vybírat clo, ale také zajišťovat ochranu tohoto prostoru. Někdy v průběhu 13. století přestala dynamice místního vývoje vyhovovat dosavadní poloha Prachatic a proto bylo hledáno místo nové, lépe vyhovující novým podmínkám, snad již s úmyslem výstavby města v pravém slova smyslu. Po uskutečnění tohoto záměru začala stará tržní osada postupně ztrácet na významu a v roce 1370 je uváděna již jen jako Staré Prachatice.

Počátkem roku 1994 se podařilo v prostoru Starých Prachatic a Ostrova objevit kromě nálezů z několika pravěkých období také stopy raně středověkého osídlení. To je datováno do 10.-11. století, přičemž není vyloučeno, že jeho počátky spadají snad již na konec 9. století. Jedná se o keramiku, která je vyrobena z písčitého materiálu bez příměsi tuhy a na povrchu je zdobena několikanásobnými vlnicemi, vodorovnými hřebenovými pásy a hřebenovými vpichy. Další nálezy svědčí o zdejším kontinuálním vývoji do 12.-13. století. Keramika z tohoto období se naopak vyznačuje silnou příměsí tuhy, je zdobena jednoduchými vlnovkami a liniemi, případně šikmými vrypy na výduti. Do tohoto mladšího období můžeme zřejmě datovat také několik mastkových přeslenů. Mladší nálezy pak dokládají běžný vývoj Starých Prachatic jako vesnice po celý vrcholný středověk a novověk až k dnešku.

Keramika z 9/10.-11. století ze Starých Prachatic
keramika