Druhý sídelní horizont

14. století

Druhý sídelní horizont zde můžeme prezentovat na příkladu výborně zachované a kompletně prozkoumané zemnice (obj. 9/2000). Jde o objekt víceméně čtvercového půdorysu s téměř kolmými stěnami, který byl vyhlouben do podloží a dosahoval hloubky kolem 140 cm. Na stěnách byly dosud dobře patrné stopy po nástrojích, kterými byla tato zemnice hloubena. Dovnitř se vcházelo vstupní šíjí opatřenou šesti schody vytesanými do rostlého terénu. Jižní stěna vpravo od vstupní šíje byla vyzděná kameny a západní stěna byla opatřena výklenkem. Na dně byly po obou stranách vstupní šíje kůlové jamky a v rozích protilehlé stěny zaoblená vybrání pro kůly. Zbytky tří těchto ztrouchnivělých kůlů byly dokonce zjištěny in situ. Tyto kůly byly podloženy plochými kameny, aby se zabránilo jejich poklesu do podloží pod vahou konstrukce. V jihovýchodním rohu zemnice byla objevena kamenná destrukce, snad pozůstatek otopného zařízení.

Z výplně zemnice byla opět získána keramika, několik drobných železných předmětů, zvířecí kosti, struska, uhlíky, zbytky trouchnivého dřeva a dokonce jedna mince. Jedná se o rakouský fenik Albrechta II., ražený vídeňskou mincovnou v letech 1330-1358. Podle charakteru výplně, která byla v celém profilu jednotná a nezvrstvená, se můžeme domnívat, že po zániku tohoto objektu došlo k jeho jednorázovému zasypání. Při stavbě této zemnice byly porušeny dva objekty ze 13. století (č. 10/2000 a 12/2000).

Plán objektu 5/2000 Detail rohového kůlu před preparací Zbytek dřevěného rohového kůlu v objektu 9/2000 in situ Celkový pohled na zemnici 9/2000
plan rohový kůl rohový kůl rohový kůl
Objekt 11/2000 ze 14. století se zbytky dřevěných prken na dně Železný lamelový klíč do závěsného zámku z objektu 9/2000 Keramika ze 14. století z objektu 9/2000
dřevěná prkna klíč keramika keramika