VÝZVA č. 1 / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2017

Dotační program (dále jen program) města Prachatice na podporu grantů z Výzvy č. 1/  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2017 je zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města s alokovanou částkou na Výzvu č. 1/ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2017 ve výši 450 000,- Kč byl schválen Zastupitelstvem města Prachatice pod usnesením č. 275/2016 ze dne 19. 12. 2016.

Posláním programu je podpora aktivit v oblasti kulturní, společenské, sociální a prorodinné. Jedná se o podporu projektů, které nedublují běžnou činnost. Aktivity mají být realizované zejména v Prachaticích, mimořádně v jiné lokalitě.
Finanční prostředky budou s maximální podporou do 20 000,- Kč.
Žadatel může podat pouze jednu žádost v této výzvě.
Žádosti se přijímají od 12. 2. – 13. 3. 2017

Identifikace výzvy:

  Číslo výzvy   1
  Název výzvy   Volnočasové aktivity 2017
  Celková finanční alokace   450 000 Kč
  Projednání RM – schválení podmínek, tiskopisů, výzvy a jmenování komisí   9. 1. 2017, Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín vyhlášení výzvy   13. 1. 2017 (www.prachatice.eu, tisková zpráva, úřední deska)
  Termín odevzdání žádostí   13. 3. 2017 (pondělí) do 11.00 hodin (na podatelnu Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I)
  Termín otevírání obálek   13. 3. 2017 (pondělí) od 14:00 hodin - zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín hodnotící komise   15. 3. 2017 od 13:00 hodin – zasedací místnost Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3
  Termín semináře pro žadatele    
  Projednání Radou města Prachatice a doporučení Zastupitelstvu města Prachatice   Březen 2017
  Vyrozumění o výsledku projektových žádostí   Předpokládaný termín březen, duben 2017
  Doba realizace a trvání projektů   1. ledna – 30. listopadu 2017
  Předložení hodnotící zprávy a vyúčtování projektové žádosti   Termín vyúčtování bude uveden závazně ve smlouvě
  Maximální výše projektových žádostí   20 000,-  Kč