Podávání a vyřizování stížností

Za stížnost je považováno jakékoli písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města ve věci ochrany svých zájmů. Znamená to, že klient nebo jeho zástupce může upozornit na nedostatky či závady v činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí. Může také poukazovat na nevhodné chování pracovníků.

Své výtky samozřejmě může každý sdělit přímo pracovníkovi, kterého se týkají, dále pak vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo vedoucí celého odboru sociálních věcí.
Pakliže tyto kroky nevedou k nápravě, může stěžovatel přistoupit k oficiálnímu podání stížnosti dle následujících podmínek:

Kdo je oprávněn stížnost podat?
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky pro podání stížnosti?
Stížnost musí být čitelná, srozumitelná a musí z ní být patrné, které věci se týká a co navrhuje.

Jak mohu stížnost podat?
Stížnost lze podat písemně, ale i ústně. Písemně se stížnosti podávají prostřednictvím pošty nebo pomocí e-mailu na e-podatelna@mupt.cz. Takovou stížnost je však potřeba do pěti dnů potvrdit písemně, ústně do záznamu a nebo elektronickým podpisem.

Jaké jsou náležitosti stížnosti?
U fyzické osoby je to jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu stěžovatele, popřípadě jinou adresu pro doručování a telefonické spojení.
U právnické osoby je to název, IČO, adresa sídla a telefonické spojení.

Jak se  stížnost vyřizuje?
Kancelář odboru starosty MěÚ Prachatice vede evidenci přijatých stížností. Evidence pak obsahuje zejména: číslo jednací, datum přijetí stížnosti, nacionále stěžovatele, předmět stížnosti, údaj o tom, kdy a komu byla stížnost postoupena k vyřízení, vyhodnocení důvodnosti stížnosti, datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení.