Personální zabezpečení

Pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí jsou rozdělení do tří skupin, podle toho, jaká je náplň jejich práce, tedy jaké konkrétní potíže v rodinách mají na starosti.
Následný přehled je jen orientační, jelikož pracovní náplň každého pracovníka je mnohem bohatší a především – všichni pracovníci úzce spolupracují, předávají si informace, koordinují vzájemnou spolupráci tak, aby výsledkem bylo to nejlepší pro dětského klienta.

 1. terénní sociální pracovník
  Jeho úkolem je poskytování sociálně-právního, výchovného a případně základního psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči. Dále spolupracuje s ostatními orgány, jako je soud, PČR, školy a školky, Okresní státní zastupitelství, Probační a mediační služba atd. Velmi často pro tyto instituce získává informace a vyhotovuje zprávy. 
  Pracovník také zastává funkci kolizního opatrovníka, vede veškerou dokumentaci ohledně rodiny, sleduje děti, nad kterými byla nařízena ústavní výchova a pravidelně je navštěvuje, dochází přímo do rodin, kde děti žijí a tak dále.
 2. kurátor pro děti a mládež
  Rozdíl, mezi terénním sociálním pracovníkem a kurátorem je prakticky v tom, že kurátor má na starosti ty rodiny, kde děti vykazují nějaké patologické chování, jsou s nimi výchovné potíže a zkrátka zlobí. Pak kurátoři spolupracují velmi úzce nejen s rodinou, ale také se školou, do které dítě dochází, účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvým, stejně tak i soudních jednání. Provádí dohled nad nezletilými, pokud byl soudem nařízen, podává návrhy a podněty ve věcech týkajících se předběžného opatření, nařízení výchovného opatření, ústavní či ochranné výchovy a podobně.
 3. pracovník náhradní rodinné péče
  Jeho úkolem je vedení evidence žadatelů o pěstounskou péči, prověřování, zda žadatelé mají předpoklady pro zdárnou výchovu, sepisuje návrhy, týkající se předpěstounské či pěstounské péče, sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče, sepisuje dohody o výkonu pěstounské péče a dohlíží nad pěstounskou péčí.
  Dále vede evidenci žadatelů o osvojení, prověřuje, zda by žadatelé byli vhodnými osvojiteli a pakliže soud nařídí dohled nad osvojením, pak ho pracovník provádí.