Dětský koutek

Již samotné jednací prostory jsou přátelské dětem a rodičům tím, že jsou vybaveny hračkami, knihami, pastelkami a omalovánkami či papíry. Cílem je možnost zabavit děti po dobu, kdy probíhá konzultace rodičů a sociálních pracovníků.

Chodba je pak opatřena přímo dětským koutkem, který má dětem, a potažmo i rodičům, nabídnout komfortnější čekání před vstupem do kanceláře. Součástí dětského koutku je jednak lavice se stolkem, koše s hračkami, kreslící potřeby, přebalovací pult. Provozní řád je umístěn na nástěnce v dětském koutku a opatřen obrázky, aby byl srozumitelný i dětem. Plné znění provozního řádu dětského koutku vypadá takto:

DESATERO
dětského koutku OSPOD Prachatice

Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětský koutek využívat nebo osoby, které se v koutku pohybují, včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se tímto provozním řádem.
Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě přímo v prostorech dětského koutku a k dispozici je rovněž na webových stránkách.

  1. Hlídání dětí v dětském koutku zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.
  2. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na zařízení dětského koutku či majetku Městského úřadu Prachatice nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.
  3. Je přísně zakázáno vnášet do dětského koutku věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné hračky. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké.
  4. Rodiče jsou povinni po použití dětského koutku zajistit uvedení dětského koutku do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
  5. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát případných pokynů pracovníků odboru sociálních věcí.
  6. Každý je zodpovědný za své osobní věci odložené v dětském koutku.
  7. Do dětského koutku mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou.
  8. Všichni návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat všechna aktuální upozornění, která jsou zde vyvěšena.
  9. Veškeré herní prvky splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.
  10. Přítomnost v dětském koutku je časově omezena pouze v rámci otevírací doby Městského úřadu Prachatice.

Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme příjemný den.

sociálně právní ochrana dětí

sociálně právní ochrana dětí sociálně právní ochrana dětí

Samozřejmostí je také zajištění diskrétního prostoru pro maminky, které potřebují své děti nakojit.