Cíle a principy naší práce

CO  JE  NAŠÍM  CÍLEM

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Sociálně právní ochrana dítěte tedy představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

NA  JAKÝCH  PRINCIPECH  PRACUJEME

Profesionální sociální pracovníci sociálně právní ochrany dětí se řídí osmi hlavními principy:

  1. vždy je na prvním místě nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí
  2. ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu (nezáleží na rase, náboženství, pohlaví, barvě pleti atd.)
  3. sociálně právní ochrana se poskytuje bezplatně
  4. sociálně právní ochrana se poskytuje nezletilým dětem mladším 18ti let
  5. stát je zodpovědný za ochranu dětí, ale nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů
  6. sociálně právní ochrana působí také preventivně
  7. děti, které jsou dočasně bez svého rodinného prostředí mají právo na zvláštní ochranu a pomoc
  8. při práci je vždy brán ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte (tedy braní ohledů na jeho náboženský, etnický, jazykový či kulturní původ).

Naprostou samozřejmostí je samozřejmě mlčenlivost každého pracovníka a zachovávání maximální možné diskrétnosti.