Statut čestného občanství

Městské zastupitelstvo v Prachaticích schválilo dne 10.4.2000 v souladu s písmenem k) §36, zák. č. 367/90Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků tento statut udělování čestného občanství města Prachatice.

  1. Návrh na udělení čestného občanství může předložit pouze osoba, která má na území města trvalý pobyt.
  2. Návrh musí obsahovat : jméno, příjmení a místo narození, důvod udělení čestného občanství.
  3. Všechny návrhy na udělení čestného občanství městskému zastupitelstvu předkládá starosta města na základě předchozího projednání v městské radě, jejího doporučení a usnesení. Podkladové materiály pro schválení v zastupitelstvu a pro jednání MR zpracovává odbor pověřený tajemníkem MěÚ.
  4. Čestné občanství města Prachatice může být uděleno občanovi, který se výjimečným způsobem podílí nebo podílel na rozvoji či propagaci města, ale i České republiky (významní rodáci, sportovci, literární či výtvarní umělci, atd.). Čestné občanství lze udělit i cizím státním příslušníkům (např. při ocenění rozvoje partnerských vztahů, za podíl na propagaci města, atd.)
  5. Udělení čestného občanství provede slavnostním způsobem starosta města předáním pamětního listu s podpisem starosty, pamětní plakety a zápisem do Knihy čestných občanů města Prachatice vedené na matrice městského úřadu.

V Prachaticích, dne 18.4.2000

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta města
Ing. Robert Zeman v.r.
místostarosta města

Čestní občané