Statut ceny města

Město Prachatice na základě zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990, hlava II, oddíl I, § 14, odst. 1, písmeno u) ve znění pozdějších předpisů, uděluje Cenu města.

I. Obecná ustanovení

 1. Cena města Prachatice se uděluje příležitostně za dlouhodobou aktivitu, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Prachatice v některé z důležitých oblastí života města, například v oblasti společenské, kulturní, sportovní, ekonomické, ekologické nebo technické, zvláště v letech předcházejících udělení ceny.
 2. Cena města Prachatice je určena pro fyzickou osobu, kterou může být každý občan České republiky, který má trvalé bydliště na území města Prachatice, nebo v Prachaticích delší dobu působí. Cena nemůže být udělena členu městského zastupitelstva v průběhu volebního období.
 3. Cenu tvoří finanční obnos ve výši 30.000,- českých korun, pamětní list s podpisem starosty a dále přiměřený věcný dar do výše 1.000,- českých korun.

II. Postup při navrhování osoby, které má být cena udělena

 1. Návrhy na osoby, kterým má být cena udělena, mohou podávat písemně všichni občané České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice. Návrhy se podávají zastupitelstvu města prostřednictvím odboru k tomu pověřenému tajemníkem MěÚ.
 2. Městské zastupitelstvo jmenuje na návrh starosty města nejméně pětičlennou porotu, která posoudí podané návrhy. Porota se může rozhodnout nedoporučit žádný z těchto návrhů, a může podat návrh vlastní.
 3. Návrh, na kterém se porota shodne, předloží zasedání městského zastupitelstva.

III. Postup při udělování ceny

 1. Na základě návrhu poroty rozhodne městské zastupitelstvo svým usnesením - většinou hlasů všech členů zastupitelstva - o udělení Ceny města Prachatice.
 2. Pokud zastupitelstvo návrh poroty neschválí, nebude cena města udělena.
 3. O termínu a okolnostech předání ceny rozhodne starosta města.
 4. Cena města Prachatice je předávána veřejně a slavnostním způsobem.

IV. Další ustanovení

 1. Návrhy na to, komu má být cena udělena, se podávají v termínech stanovených městskou radou v období minimálně 3 měsíců na adresu odboru určeného tajemníkem MěÚ, který návrhy zpracuje pro městské zastupitelstvo a porotu.
 2. O možnosti podávat návrhy na udělení Ceny města Prachatice musí být veřejnost informována v regionálních sdělovacích prostředcích a na úředních deskách města ještě před započetím nové lhůty.
 3. Informace o podaných návrzích se veřejnosti nesdělují, jsou k nahlédnutí členům městského zastupitelstva u příslušného odboru.

V. Přechodné ustanovení

 1. V roce 2000 může být na základě rozhodnutí zastupitelstva lhůta pro podávání návrhů zkrácena.

V Prachaticích, dne 18.4.2000

Ing. Jan Bauer v.r.
starosta města
Ing. Robert Zeman v.r.
místostarosta města

 Seznam oceněných