Komise

Rada města Prachatice schvaluje pro volební období 2014 – 2018 v souladu s § 122 zákona o obcích zřízení komisí rady města v počtu max. 9 členů

1. Komise zdravého města a MA21, životního prostředí a environmentální výchovy

Složení komise:

RNDr. Jana Krejsová - předseda MVDr. Marie Peřinková - garant za MěÚ
František Tomčány
Mgr. Hana Mrázová
Mgr. Lenka Králová
David Ryšánek
Ing. Eva Suchá
Miroslav Šikl
Ing. Vladimír Klouda
Jan Šrámek

Náplň práce:

 1. poradní orgán pro odbor ŽP v problematice životního prostředí dle § 76 odst. 1 - k § 7,8, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhl 395/1992 Sb. (otázka povolování kácení stromů rostoucích mimo les) 
 2. samostatná činnost:
  • vedení evidence pěšin a stezek - přístupů do krajiny a vedení evidence  ploch určených k náhradní výsadbě
  • zpracování podkladů a návrhů na registraci významných krajinných prvků  včetně jejich popisů a zakreslení do map

2. Komise kulturní, školská a volnočasových aktivit

Složení komise:

Bc. Jiří Machart - předseda Jiřina Dolejšková - garant za MěÚ
Věra Houšková, DiS. – odborný poradce (KIS)
Mgr. Václav Kuneš
Mgr. Pavel Fencl
MUDr. Jan Antonín Mager
PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl
Marek Liška
Mgr. Alexandr Zikmund
Jiří Trněný
RNDr. Růžena Štemberková

Náplň práce:

 1. je poradním orgánem Rady města Prachatice a odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice ve školských záležitostech
 2. podílí se na odborném a ekonomickém zabezpečení provozu škol zřizovaných Městem Prachatice
 3. dává návrhy na řešení otázek vyplývajících ze zákonů č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
 4. koordinace požadavků odborů Města Prachatice na vydávání jednotlivých publikací
 5. návrhy nových titulů, které bude nutné vydat v sounáležitosti se schváleným rozpočtem města Prachatice
 6. stanovení priority při návrzích k vydávání publikací při využití grantů, dotací
 7. zpracování samotných textů pro publikace
 8. kontrola textů a odstranění pravopisných chyb
 9. zpracování samotných textů pro publikace

3. Komise dopravy

Složení komise:

Zdeněk Kollar - předseda Zdeněk Rubeš - garant za MěÚ
Miloslav Donda
Bc. Martin Grožaj
Ing. Jan Toncar
Miroslav Chlumecký
Ing. František Bican
Ing. Petr Koritenský
Bohumil Toms
Ivan Kouba

4. Komise sociální a prevence kriminality

Složení komise:

Bc. Lenka Pražáková - předseda  Hana Rabenhauptová - garant za MěÚ
Petra Stieblerová
Ing. Miroslav Bojanovský
Mgr. Jan Dudek
Jana Vítová
Klára Černá, DiS.
Milada Havelková
Bc. Ivana Müllerová
Milada Ježková

Náplň práce:

 • Grantová schémata
 1. vyhledávání a finalizace grantových výzev, kde realizátorem může být pouze město v oblasti sociální a prevence kriminality
 2. výběr a informace NNO v rámci grantových výzev v oblasti sociální a prevence kriminality, kde realizátorem může být pouze město
 3. definice priorit pro grantové tituly v oblasti sociální a prevence kriminality Města Prachatice
 • Občané města
  1. řešení a zabývání se podněty občanů na poli sociálním (zejména v oblasti děti a rodiny, lidé s handicapem, lidé v akutní sociální krizi, senioři + aktuální témata - romská problematika, drogová oblast atd.)
  2. posuzování vhodnosti žádostí o přidělení bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou na Skalce a SNP Prachatice (tj. byty zvláštního určení)
 • Služby a instituce (sociální, navazující, doprovodné)
  1. spolupráce se státními a nestátními orgány a institucemi v sociální oblasti
  2. člen KSPK je součástí komise posuzující žádosti o neinvestiční dotace občanským sdružením a neziskovým organizacím v oblasti sociální v rámci grantové výzvy Města Prachatice
  3. definice kritérií potřebnosti a efektivity sociálních, navazujících a doprovodných služeb na území města Prachatice pro případné přerozdělování finanční či jiné podpory ze strany Města Prachatice
  4. předávání podnětů MP a PČR získaných informací od občanů (např. zvýšený výskyt mladistvých v barech, rušení nočního klidu)
  5. spolupráce s ostatními komisemi v přesahujících oblastech
  6. v rámci vzájemného poznávání a spolupráce budou jednotlivá setkání komise realizována v různých zařízeních a institucích zaměřujících se na sociální oblast či prevenci kriminality
  7. spolupráce s odborníky v dané oblasti
  8. součinnost s procesy komunitního plánování
 • Bezpečnost
  1. stanovení priorit a potřeb prevence kriminality ve vztahu k široké veřejnosti
 • Propagace sociální oblasti
  1. propagace schránky důvěry
  2. zřízení emailové adresy pro podněty občanů
  3. zřízení informačního panelu
  4. ankety pro sociální oblast a oblast prevence kriminality na stránkách města

  5. Komise povodňová 

  Složení komise:

  Ing. Martin Malý (starosta) - předseda Zdeněk Rubeš - garant za MěÚ
  PaedDr. Jan Klimeš (místostarosta)
  Ing. Jindřich Jileček
  Ing. Rostislav Eichner
  Ing. Ivo Novotný
  Ing. Jan Šertler
  Ing. Jiří Růžička
  Bc. František Novotný
  Tomáš Hron