Komise, výbory

Funkce a pravomoce dle zákona o obcích

Komise

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

 • Komise je výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle paragrafu 103 odst. 4 písm. c). Předsedou komise může být jen osoba, která nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisí svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
 • Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 • Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Výbory

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

 • výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce,
 • ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce,
 • výbor se schází podle potřeby

Zastupitelstvo obce musí podle zákona o obcích vždy zřídit finanční a kontrolní výbor.

 

Finanční výbor

 1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 2. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
 

Kontrolní výbor

 1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
 2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 3. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbor.

 

Osadní výbor

Osadní výbor je oprávněn:

 1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
 2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
 3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.