Regenerace Městské památkové rezervace Prachatice

Historické jádro města Prachatice bylo výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 6. října 1981 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci (MPR). V režimu památkové ochrany přitom bylo již od roku 1950, kdy bylo prohlášeno za památkovou rezervaci prvně a prohlášení v roce 1981 tak bylo aktualizační.
Důvodem k prohlášení byla výjimečná zachovalost historického jádra města, coby středověkého urbanistického útvaru s mimořádným historickým a estetickým charakterem daným dochovanými gotickými a renesančními měšťanskými domy, monumentálním gotickým kostelem, renesanční radnicí, umístěnými v dochovaném středověkém opevnění města. Účelem prohlášení byla potřeba zajistit tomuto významnému historickému celku zvýšenou ochranu a péči nutnou pro jeho zachování a obnovu, která přetrvává dodnes.

Svou rozlohou 12,05 hektaru a 135 nemovitými kulturními památkami, které představuje 129 domů (některé přitom jsou rozděleny na více čísel popisných), kostel sv. Jakuba Většího, Dolní (Písecká) brána s hradebním systémem a sedmi baštami, kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní bránou, kaple sv. Jana Nepomuckého u křižovatky Solní a Hradební ulice, kaple sv. Antonína Paduánského u Štěpánčina parku a kašna se sochou Spravedlnosti, patří k významným historickým architektonickým celkům České republiky.

Městská památková rezervace Prachatice má pro ochranu svého bezprostředního okolí, které se pohledově uplatňuje spolu s ní, vyhlášené ochranné pásmo, na jehož území státní památkové péče rovněž uplatňuje svůj zájem a prosazuje zásady památkové ochrany.

K obnově kulturních památek na území Městské památkové rezervace Prachatice mohou jejich vlastníci využít finanční příspěvky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který schválila vláda České republiky usnesením č. 209 ze dne 25. 3. 1992.

Příspěvky jsou poskytovány na obnovu, nikoli modernizaci, nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Prachatice, realizovanou v kalendářním roce jejich poskytnutí. Poskytovány jsou prostřednictvím města Prachatice v souladu s podmínkami tohoto dotačního programu a na základě usnesení zastupitelstva města.
Příspěvek z Programu může být poskytnut v maximální výši 50 % celkových uznatelných nákladů. Současně vždy poskytuje ze svého rozpočtu příspěvek také město Prachatice, a to ve výši min. 10 % celkových uznatelných nákladů. Minimální vlastní finanční podíl vlastníka na realizaci obnovy tak činí 40 % celkových uznatelných nákladů. Konkrétní výši příspěvků stanoví příslušné usnesení zastupitelstva města.

K Programu regenerace se Prachatice přihlásily již v roce 1993. Následně se město každoročně do Programu regenerace zapojuje a čerpá z něj státní finanční podporu, v rámci které jsou následně podle usnesení zastupitelstva města poskytovány příspěvky jednotlivým zapojeným vlastníkům kulturních památek na území MPR Prachatice. Administraci Programu regenerace zajišťuje odbor stavebně správní a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice.

Příprava Programu regenerace pro následující kalendářní rok začíná vždy v měsíci září - říjnu aktuálního roku zpracováním tzv. anketního dotazníku, obsahujícího konkrétní plánované akce obnovy, včetně rozpočtových nákladů, s jeho následným odesláním Ministerstvu kultury v listopadu aktuálního roku. Vlastníci kulturních památek, kteří na následující rok připravují obnovu své nemovitosti a uvítali by finanční příspěvek určený právě na ni (s realizací včetně dokončení v následujícím roce), tedy musejí nejpozději do poloviny října aktuálního roku kontaktovat odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, zde oznámit svůj záměr, upřesnit předpokládané rozpočtové náklady a požádat o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, které je nezbytnou přílohou zmíněného anketního dotazníku.

Místní Program regenerace MPR Prachatice, ve kterém je obsaženo vyhodnocení dosavadní realizace Programu, jakož i plán dalších aktivit a záměrů, je ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení:

Místní Program regenerace MPR Prachatice na období let 2016 – 2018
Místní Program regenerace MPR Prachatice na období let 2013 – 2015
Hranice MPR Prachatice a jejího ochranného pásma
Kulturní památky na území MPR Prachatice