Památková péče

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.
Památková péče zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž památkové orgány zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu.
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle zákona o státní památkové péči nebo na jeho základě vyloučena.

MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice.

Vlastník kulturní památky může obdržet příspěvek na zvýšené náklady spojené s jejím zachováním nebo obnovou. Za tímto účelem vypisují např. Ministerstvo kultury České republiky i Jihočeský kraj řadu dotačních či grantových programů, viz příslušné odkazy na internetové stránky uvedených subjektů v levém sloupci odkazů.
MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje na vyžádání poskytne poradenství k využitelným programům.

Vlastník movitých a nemovitých památek kulturního charakteru na území města Prachatice, zejm., které nemají statut kulturních památek, může o příspěvek na jejich ochranu, zabezpečení a obnovu žádat Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky. Ten lze žádat o příspěvek rovněž na podporu kulturních akcí, spolků a jiných kulturních subjektů; na výchovu dětí ve vztahu ke kulturním hodnotám a na propagaci města Prachatice a jeho památek.

Dokumenty:

Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče
Zákon o státní památkové péči